iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuseaduste muudatused 2012.-2013. aastal

Maksuseaduste muudatused 2012.-2013. aastal

Tulumaks

Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seadusega:

  • kehtestatakse alates 2015. aastast maksumääraks 20%
  • piiratakse alates 2012. aastast eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamist ühes tuludeklaratsioonis seniselt 3196 eurolt (50 000 krooni) 1917 eurole (30 000 krooni)
  • lubatakse alates 2012. aastast metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud kasust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud järgmisel kolmel maksustamisperioodil
  • välistatakse alates 2012. aastast erisoodustuste hulgast tööga seotud tasemekoolituse kulude katmine

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 40 SE menetlusinfo

Riigikogus 26. jaanuaril 2011 vastu võetud seadusega muudeti III pensionisamba sissemaksete tulumaksusoodustuse rakendamise korda. Kui praegu saab füüsiline isik tulumaksuvabastust rakendada ainult tuludeklaratsioonis, siis alates 2012. aastast on tööandjal õigus arvata töötaja eest tasutud pensionifondi või –kindlustuse sissemaksed maksustatavast tulust maha juba igakuisel tulumaksu kinnipidamisel (TuMS § 42 muudatus). Maksuvabalt saab sissemakseid teha kui 6000 eurot aastast ja mitte rohkem kui 15% isiku maksustatavast tulust. Need piirmäärad kehtivad tööandja kaudu ja töötaja poolt otse makstud maksetele kokku.

Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Seaduseelnõu 870 SE menetlusinfo

Maamaks

Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seadusega kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2013 maksuvabastus maaomaniku kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastuse rakendamiseks ei pea avaldust esitama.

Koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 51 SE menetlusinfo

Kütuseaktsiis

Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seaduse kohaselt lõpetatakse alates 01.01.2012 erimärgistatud kütuse kasutamine paikses mootoris, kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel.

Teadaolevalt kavatseb Rahandusministeerium ette valmistada seaduseelnõu, mille kohaselt lõpetataks alates 01.01.2012 erimärgistatud kütuse kasutamine ka järgmistes raudtee- ja laevaliikluses, kutselisel kalapüügil, põllumajanduses ning kütmisel ning soojuse ja elektrienergia tootmisel, kuid kütuse hinna tõus kompenseeritakse kütuse kasutajatele muul viisil.

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 39 SE menetlusinfo

Tubakaaktsiis

Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seaduse kohaselt tõuseb 2013. aastal tubakaaktsiis. Sigarettide fikseeritud aktsiisimäär on alates 01.01.2013 47,63 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr on 33% sigarettide maksimaalsest jaehinnast, kuid kahe aktsiisi kogusumma peab olema vähemalt 88 eurot 1000 sigareti kohta. Sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta. Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 61 eurot ühe kilogrammi kohta.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 42 SE menetlusinfo

Kogumispension

Alates 2012. aastast taastub 2% määras kogumispensioni makse nendele, kelle suhtes rakendub 2011. aastal makse määr 1%. Taastuvad ka riigipoolsed eraldised samas määras nagu need kehtisid enne maksete peatamist 1. juunil 2009. Lähemat teavet kogumispensioni kohta saab portaalist www.pensionikeskus.ee.