iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuseaduste muudatused 01.01.2011

Maksuseaduste muudatused 01.01.2011

Euro kasutuselevõtmine

Euro kasutuselevõtmisega kaasneb kõikides maksuseadustes sisalduvate arvnäitajate ümberarvutamine. Muutub ka maksuarvestuse põhimõte. Kui varem ümardati kõik maksusummad krooni täpsusega, siis edaspidi deklareeritakse kõik maksukohustused ühe sendi täpsusega. Kõik 2010. aastat puudutavad deklaratsioonid ja aruanded (samuti nende hilisemad parandused) tuleb endiselt täita kroonides.

Muu hulgas tõuseb maamaksu määramise piirsumma. Kui aasta tagasi tõusis minimaalne määratav maamaksusumma 20 kroonilt 50 kroonile, siis 2011. aastal jäävad maksuteated saatmata alla 5 euro (78,23 krooni) suuruse maksu maksjatele.

Euro kasutusele võtmise seadus

Vt tabelit Olulisemad maksumäärad aastatel 2007-2011

Vt artiklit MaksuMaksjas: Mis muutub euro tulekuga maksuarvestuses?

Maksukorralduse seadus

Maksukorralduse seaduses tehakse mõningaid menetlust puudutavaid muudatusi:

 • täpsustatakse kohtus vaidlustatud maksuvõla avalikustamise tingimusi (§ 27),
 • muudetakse dokumentide Ametlikes Teadaannetes avaldamise nõudeid (§ 55),
 • rahandusministri määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded elektrooniliselt säilitatavate andmete edastamise kohta (§ 57),
 • avardatakse maksuhalduri võimalusi viia läbi ilma etteteatamiseta vaatlusi (§ 72) ja arestida potentsiaalse võlgniku vara veel enne temale maksuotsuse tegemist (§ 1361),
 • täpsustatakse intresside määramise, sissenõudmise, tasaarvestamise ja aegumise sätteid (§-d 115-118),
 • sätestatakse, et intress ei tohi ületada põhivõlga (§ 119).

Maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 802 SE menetlusinfo

Tulumaks

Uuel aastal hakkab kehtima kaks olulist tulumaksuseaduse muudatuste paketti.

Riigikogus 20. oktoobril 2010 vastu võetud seadusega:

 • muudeti seotud isiku mõistet (§ 8),
 • annetuste maksusoodustust laiendatakse välismaa mittetulundusühingutele ja sihtasutustele (§ 11), samas kaotatakse maksuvabastus riigi- ja omavalitsusasutustele tehtud annetustele (§ 27, § 49),
 • piiratakse eluaseme müügi maksuvabastust (§ 15),
 • lõpetatakse elatise maksustamine saaja tuluna ja mahaarvamine maksja tulust (§ 19, § 24),
 • FIE ettevõtte (sh ka erikontol oleva raha) üleandmist ei maksustata (§ 37),
 • üle 3-aastase kehtivusega osalusoptsiooni ei maksustata erisoodustusena (§ 48)

Tulumaksuseaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 723 & 631 SE menetlusinfo

Muutuvad ka maksudeklaratsioonide vormid. Lisaks seadusest tulenevatele muudatustele on tehtud ka muid uuendus. Näiteks kaotatakse ära vormi TSD lisade 6 ja 7 abitabelid aastatel 2000-2005 kehtinud üleminekusätetest tulenevate tulumaksuvähenduste arvutamiseks. Vajaduse korral saab ka edaspidi kasutada varem kehtinud vorme. Teise uuendusena hakkab Maksu- ja Tolliamet tulevikus ise täitma TSD lisa 6 ridu 11 ja 12 MTA-le laekunud trahvide, sunniraha ja maksuintresside kohta.

Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Riigikogus 3. juunil 2010 vastu võetud muudatustega kehtestatakse niinimetatud investeerimiskonto, mis võimaldab füüsilise isiku reinvesteeritud väärtpaberitulu maksustamist edasi lükata (TuMS §-d 171 ja 172). Muudatusega kaasneb ka intresside ja elukindlustuslepingute maksuvabastuse piiramine (TuMS § 17 lg 3, § 20 lg 3, vt ka üleminekusätteid §-s 61).Rahandusministeeriumi juhend investeerimiskonto kohta

Tulumaksuseaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 180 SE menetlusinfo

Vt artiklit MaksuMaksjas: Öeldud – tehtud?

Käibemaks

Uue aasta algul jõustub ka rida muudatusi käibemaksuseaduses:

 • ühendusesisese käibe aruanne muutub igakuiseks ja kreeditarvest tekkivaid parandusi hakatakse deklareerima jooksvalt (§ 28),
 • kehtestatakse siseriiklik pöördmaksustamine vabatahtlikult maksustatud kinnisvaratehingutele ja vanametalli müügile (§ 411),
 • kassapõhist maksuarvestuse erikorda saavad edaspidi kasutada ka juriidilised isikud (§ 44).

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Seaduseelnõu 797 SE menetlusinfo

Vt artiklit MaksuMaksjas: Käibemaksuseaduse kavandatavad muudatused

Kogumispension

2011. aastal hakkab kehtima 1% suurune kogumispensioni makse neile, kes ei soovinud 2010. aastal vabatahtlikult 2% suurust makset tasuda. Riigi poolt lisatakse sotsiaalmaksu arvelt 2%. Neile, kes 2010. aastal makseid jätkasid, kehtib ka 2011. aastal jätkuvalt 2%-line maksemäär ning riigi poolt lisandub samuti 2% (erandina rakendub 1942-1954. aastal sündinutele eraldise määrana 4%). Alates 2012. aastast taastub kõigi jaoks üldkord ehk nn 2+4 skeem. Lähemat teavet kogumispensioni kohta saab portaalist http:///www.pensionikeskus.ee.