iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 840

Küsimus

Maksukohustuslasest juriidiline isik rendib teiselt maksukohustuslasest juriidiliselt isikult ruume- büroopinnad, mitte eluruumid. Rendileandja on arvetel lisanud rendihinnale käibemaksu ja selle ka riigile tasunud. Samas on rendileandja jätnud täitmata KMS §- st 16 lg 3 p 1 tuleneva kirjaliku teavitamiskohustuse maksuhaldurile. Kas rentnikul kui ostjal tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus (ehk kuidas tõlgendada antud juhul KMS §- i 29 lg 1)? Ja kas saaks sisendkäibemaksu mahaarvamise puhul rääkida ostja hoolsuskohustuse rikkumisest Riigkohtu vastavasisulisi lahendeid silmas pidades?

Vastus - 26.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rentnikul ei teki sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust. Sellele on Riigikohus ka otseselt viidanud. Asjas nr 3-3-1-8-06 asus kohus järgmisele seisukohale: „Ostja ei saa käibemaksu maha arvata või selle tagastamist nõuda, sest hoolimata käibemaksu tasumisest müüjale on ikkagi tegemist maksuvaba käibega. Vastupidine seisukoht viiks maksustatava ja maksuvaba käibe erinevuste eiramisele. Kui ostja taotleb maksuvaba käibe puhul pärast käibe toimumist käibemaksu mahaarvamist või tagastamist erandlikel asjaoludel, siis peab ta esitama maksuhaldurile tõendid selliste asjaolude esinemise kohta ja maksuhalduril on kaalutlusõigus käibemaksu ja maksukorralduse põhimõtetele vastava otsuse tegemiseks.“

Mõeldav oleks seega üksnes erandlikel asjaoludel tagastusnõude olemasolule viidata – nt kui teenuse osutaja on edastanud teenuse saajale teate koopia, mis väidetavalt maksuhaldurile edastati, kuid tegelikult selgub, et maksuhaldurit ei olnud nõuetekohaselt teavitatud.
Piirang ei ole iseenesest just mõistlik, piisaks ka sellest, kui käibedeklaratsioonis oleks mingi lahter selliste andmete maksuhaldurile edastamiseks, kuid paraku kehtiv õigus just sellise lahenduse pakub.

Tehingu teiselt poolelt on võimalik tema tekitatud kahju sisse nõuda.

Vt Riigikohtu otsust: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-8-06