iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 768

Küsimus

Ettevõtte omanikul, kes on samas ka juhatuse liige, on kavas äriühing müüa. Kas peale ostu-müügilepingu sõlmimist on juhatuse liige vastutav toimunud tehingute eest firmas, millel on uued omanikud?

Vastus - 03.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui äriühingu osanik/aktsionär võõrandab oma osaluse äriühingus, siis peab arvestama, et osaluse omamine kui selline ei tekita osaluse omanikule vastutust äriühingu tehingute/maksukohustuste vms ees. Osaniku vastutus on küll olemas (äriseadustiku § 188), kuid see näeb ette, et ta vastutab osanikuna osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest, mitte osanike pädevusest väljuvates küsimustes (muus osas rakenduvad üldalused).
Kui tegu oleks ettevõtte kui majandusüksuse mitte osaluse võõrandamisega, siis rakenduksid küll võlaõigusseaduse §-d 180-185 ning maksukorralduse seaduse §-d 37 ja 38.
Kui teid huvitab hoopis juhatuse liikme vastutus, siis näiteks osaühingu puhul on äriseadustiku §-s 187 sätestatud juhatuse liikme vastutus, kuid pärast juhatusest tagasikutsumist uue juhatuse poolt kordasaadetu eest ta ei vastuta. Küll aga vastutab ta selle eest, mis osaühingus saadeti korda sel ajal, kui ta oli juhatuse liige. Seejuures on juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat, kui osaühingu põhikirjas või kokkuleppel juhatuse liikmega ei ole ette nähtud muud aegumistähtaega. Vt täpsemalt äriseadustikust.
Seadusliku esindaja vastustust reguleerib ka maksukorralduse seadus (§ 40).