iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 670

Küsimus

Teises EL liikmesriigis asutatud ettevõtja (edaspidi nimetatud välismaa isik) soovib hoida kütust Eesti aktsiisilaos. Aktsiisilaopidajaks on Eesti isik. Välismaa isik jääb aktsiisikauba omanikuks ja on sõlminud aktsiisilaopidajaga laoteenuste osutamise lepingu. Kas välismaa isik peab Eestis aktsiisimaksjaks registreeruma? Kas tal on kohustus määrata endale maksuesindaja?

Vastus - 21.06.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

„Aktsiisimaksjaks“ ei registreeruta. Aktsiisimaksja on isik, kellel tekib alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (ATKAS) alusel maksukohustus. Registreeruda saab näiteks maksuesindajaks ja aktsiisilao pidajaks, registreeritud kauplejaks jms.

See, et välismaa isik ei ole aktsiisilao pidaja vaid on toimetanud sinna oma kauba ja ostab laopidajalt ladustamisteenust jm kõrvalteenuseid, ei muuda aktsiisidega maksustamise põhiolemust: seni, kui toodetud või imporditud kaup asub aktsiisilaos, rakendatakse ajutist aktsiisivabastust. Abistavad sätted seadusest on nt ATKAS § 26 (ajutise aktsiisivabastuse kohaldamine), § 24 (maksukohustuse tekkimine). Aktsiisikohustus tekkib alles aktsiisikauba tarbimisse lubamisel, mis tähendab kauba väljastamist aktsiisilaost (nt kui hulgimüüja lähetab jaemüüjale, kellel ei ole aktsiisiladu).

Millal peab määrama maksuesindaja? ATKASi § 21² lõike 2 kohaselt maksab maksuesindaja aktsiisi aktsiisikauba kaugmüügil. Kaugmüük on ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ettevõtja poolt teise liikmesriiki isikule, kes ei kasuta aktsiisikaupa ärilisel eesmärgil. Nagu küsimusest aru saan, ei ole välismaa isiku kütus varem teises liikmesriigis tarbimisse lubatud.

Maksuhalduri ees vastutab aktsiiside deklareerimise ja tasumise eest aktsiislao pidaja, mitte välismaa ettevõtja, kes laopidajalt laoteenust ostab. Kui välismaa ettevõtja oma kauba välja võtab ja tarbimisse laseb, siis aktsiisi tasub maksuhaldurile just laopidaja (kes tõenäoliselt selle pärast välismaa ettevõtjalt sisse kasseerib).

Järelikult ei pea küsimuses kirjeldatud olukorra puhul välismaa isik end registreerima aktsiisi maksmiseks ja ei pea ka maksuesindajat määrama.