iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 50439

Küsimus

Eelmises vastuses vastasite, et maksuametile on antud kohtutäituri õigused. Tõite ka 2 §-i, mis kajastavad kohtutäiturite õigusi. Palun seda seaduse sätet, mis annab maksuametile kohtutäituri õigused.

Vastus - 13.10.2020

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksuhalduri õigusi teha ise täitetoiminguid reguleerib maksukorralduse seaduse 13. peatükk (§-d 128-133). Vt https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020030?leiaKehtiv#para128.

MKS § 130 kannab pealkirja Maksuhalduri täitetoimingud. Selle paragrahvi lg 1 p 3 sätestab järgmist:

(1) Kui kohustatud isik ei ole rahalist kohustust täitnud maksuhalduri haldusaktis või käesoleva seaduse § 128 lõike 4 punktis 2 või 3 nimetatud lahendis määratud tähtaja jooksul, alustab maksuhaldur võla sundkorras sissenõudmist. Maksuhalduril on õigus: …  3) pöörata sissenõue rahalisele õigusele käesoleva seadusega ja täitemenetlust reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras;