iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 3020

Küsimus

Ettevõttele kuulub linnas maatükk, millel asub vana vundament, osaliselt müüridega. Maa-alale on kehtestatud detailplaneering, mis lubab sinna ehitada äri-ja elamispinna. Kas müügi puhul peaksime lisama käibemaksu või mitte? Kui ei pea lisama käibemakus, kas võime vabatahtlikult maksustada sellest enne teavitades?

Vastus - 12.04.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Saan aru, et tegemist on hoonestamata ning ehitamiseks mõeldud maatüki (ehitusmaa) müügiga. Sellise kinnisasja müük maksustatakse käibemaksuseaduse, KMS § 16 lg 2 p 3 kohaselt kohustuslikus korras käibemaksuga (https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para16).

2018. aasta 1. oktoobrist alates defineerib käibemaksuseadus ehitusmaa järgmiselt (KMS § 2 lg 3 p 1): Ehitusmaana käsitatakse sellist kinnisasja tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses, millel ei asu ehitist, välja arvatud tehnovõrku või -rajatist, ja mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt.

Küsimuse andmete järgi on tegu maatükiga, millele ei saa vabatahtlikku maksustamist e optsiooniõigust rakendada.