Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2995

Küsimus

Töötajal on kutsekeskharidus aga nüüd läks õppima uut eriala kutsehariduskooli, mis hetkel olemasoleva tööga pole seotud. Kas tegemist on siiski tasemeõppega? Töötajal on kaks tööandjat, üks nendest on talle juba 2018 a võimaldanud 30 klp õppepuhkust (20 tasustatavat ja 10 palgata), kas teine tööandja saab talle veel samuti tasustatavat õppepuhkust anda (20klp)? Kas õppepuhkust võib võtta samal ajal mõlemast firmast? Või on siiski tegemist täiendõppega ja tööandja otsustab ise, kas tasustab õppepuhkuse või mitte?

Vastus - 14.11.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lg-d 2-4 sätestavad koolituse vormid ja sisu:

„(2) Täiskasvanute koolitus jaguneb tasemeõppeks ja täienduskoolituseks.
(3) Tasemeõppe korraldamist reguleerivad põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuse seadus, rakenduskõrgkooli seadus, ülikooliseadus ning erakooliseadus.
(4) Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.“

Kutsekoolid pakuvad enamasi võimalust nii tasemeõppes kui täiendkoolituses osalemiseks. Millise õppega täpselt tegemist on, selgub kooli poolt väljastatavast tõendist.

Täiskasvanute koolituse seaduse § 13 lg 1 esimese lause kohaselt: „Töötajale ja ametnikule (edaspidi koos töötaja) antakse tema taotluse ning õppeasutuse teatise alusel tasemeõppes või täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavas täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.“

Seadus ei seo puhkusenõuet mitte töötajaga, vaid töölepinguga. St Töölepingu seaduse § 67 lg 1 kohaselt: „Töötajal on õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.“ See kehtib konkreetse töölepingust tuleneva nõudena. Kui lepinguid on mitu, siis on töötajal õigus iga tööandja juures õppepuhkust kasutada, seadus seda kuidagi ei piira.

See, et koolitus ei ole tööga seotud, ei muuda asja.

Tasustamist reguleerivad TäKS § 13 lg-d 3-4: „(3) Tasemeõppes ja tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.
(4) Tasemeõppe lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 kohaselt kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu. Puhkusetasu arvutamisel korrutatakse õppepuhkuse päevade arv töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise kalendripäeva õppepuhkusetasu määraga. Ühe kuu keskmise kalendripäeva õppepuhkusetasu määra leidmiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta päevade arvu ja arvu 12 jagatisega. Tööandja võib keelduda tasemeõppe lõpetamiseks puhkuse andmisest, kui ta on samale töötajale juba andnud puhkust sama õppekava lõpetamiseks.“