Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2832

Küsimus

Firma ostis korteri eesmärgiga seda välja rentida ja teenida tulu. Raamatupidamises kajastab kinnivarainvesteeringuna. Kuidas toimida maaga, mis kuulub mõttelise osana korteri juurde. Kas maa tuleb eraldi raamatupidamises kajastada ja kuidas leida maa hind? Või on see korteri lahutamatu osa ja ei pea maad eraldi kajastama?

Vastus - 15.11.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui te olete kinnisvarainvesteeringu arvestamiseks valinud soetusmaksumuse meetodi (RTJ 6 p 27), siis tuleb põhivara arvelevõtmisel ja amortisatsiooni arvutamisel juhinduda RTJ 5 eeskirjadest.

RTJ 5 punkti 18 kohaselt, juhul kui materiaalse põhivara objekti olulisematel komponentidel on oluliselt erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

See puudutab nii maad (millel on piirmatu kasulik eluiga) kui ka näiteks korteri sisustust (millel on ehitisest lühem kasulik eluiga). Mõnikord võib kinnisvara ostmisel kaasa tulla ka vallasvara (nt mööbel), mille maksumus tuleks võtta arvele varuna või kanda kulusse.

RTL 5 punkt 19 aga täpsustab, et soetusmaksumuse jagamisel komponentideks tuleb lähtuda olulisuse printsiibist, st ebaolulise maksumusega komponente ei ole vaja eraldi arvele võtta isegi juhul, kui neil on erinevad kasulikud eluead.

Seega, kui kortermajas asuva korteri juurde kuuluva maa maksumus jääb alla sise-eeskirjades kehtestatud põhivara alampiiri, ei ole vaja maad eraldi arvele võtta. Selle asemel võib lõpetada korteri amortiseerimise sel hetkel, kui jääkväärtus on langenud maa hinnani.

Maa hinna määramisel on kombeks kasutada maamaksu maksmisel kehtivat maksustamishinda (kuna selle kohta on olemas ametlik dokument), kuid kuna viimane maa korraline hindamine toimus 15 aastat tagasi, ei pruugi maksustamisnhind kajastada maa tegelikku väärtust.