iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2735

Küsimus

"Firma" on esitanud äriregistrile avalduse registrist kustutamiseks. Hetkel on kuue kuuline ooteaeg. "Firmal" on ainuomanik, kes on ka likvideerija. Võlgu ei ole. Lõppbilanss ja vara jaotuse plaan on tehtud. Vara on alla 2000 euro, mis jagatakse ainuomanikule. Millal võib vara jagada? Kas omanik-likvideerija võib pangast raha välja võtta enne registrist kustutamist? Kuna see on sisse makstud osakapitali (2500) osaline tagastus, siis peaks see olema maksuvaba. Kas on nii?

Vastus - 25.11.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Äriseadustiku § 216 lg-d 2-3 sätestavad:

„(2) Vara võib välja jagada kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest osanikele teatamisest, kui bilanssi ega vara jaotusplaani ei ole kohtus vaidlustatud või on hagi läbi vaatamata või rahuldamata jäetud või asjas menetlus lõpetatud.
(3) Kohus võib lubada teha osanikele väljamakseid enne kuue kuu möödumist likvideerimisteate avaldamisest, kui sellega ei kahjustata võlausaldajate huve.“

Seega, iseenesest on likvideerimisjaotiste välja maksmine enne vastava tähtaja möödumist seadusega vastuolus. Samas, sellega kahjustatakse võlausaldajate huve ning võlausaldajate puudumisel pole kedagi, kes võiks väljamakse vaidlustada ja enda nõude rahuldamist nõuda. Seega, praktikas ilmselt midagi ei juhtuks, kui on teada, et nõuded ühingu vastu puuduvad.

Soovitus: kui võetakse raha varem välja, näidata seda lõppbilansis nõudena ja lõplik jaotamine seisneb sel juhul tasaarvestuses nõudega.

Maksustamist see ei mõjuta, et väljamakse tehakse enne õiget aega. Sissemakse ulatuses on väljamakse tulumaksuvaba (TuMS § 50 lg 2). Kui sissemakse on olnud mitterahaline ja likvideerimisjaotis makstakse füüsilisele isikule, siis peab füüsiline isik arvestama sissemakse eseme soetamismaksumust ning kui likvideerimisjaotise saamisel tekkis tulu, siis selle füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareerima (TuMS § 15 lg 3).