iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2513

Küsimus

MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega nimekirja, osaleb riigihangetes.
Nüüd on soov jaguneda kaheks eraldi MTÜ-ks. Kas jagunemisel säilivad mõlemale MTÜ-le senised soodustused (tm sood.nimekiri jne) ja kas jagunenud MTÜ võib ka kohe osaleda riigihangetes?

Vastus - 07.04.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksukorralduse seaduse § 35 kohaselt „Kui seadusega on ette nähtud õigusjärgluse korras õiguste ja kohustuste üleminek ühelt isikult teisele, siis lähevad õigusjärglasele üle ka kõik käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud nõuded ja kohustused, välja arvatud sunniraha maksmise kohustus.“

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 6 lg 1 kohaselt: „Tsiviilõigused ja -kohustused võivad üle minna ühelt isikult teisele (õigusjärglus), kui need ei ole seadusest tulenevalt isikuga lahutamatult seotud.“

Tulumaksusoodustusega isiku staatus on isikuga lahutamatult seotud ning see ei lähe üle. Kui jaotumisel jagunev ühing lõpeb, peavad kõik omandavad ühingud esitama taotluse enda tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kandmiseks. Kui toimub eraldumine, siis jääb staatus jagunevale ühingule ning omandav ühing esitab taotluse enda tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kandmiseks.

Riigihangete puhul on kohtupraktikas asutud seisukohale, et jagunemisel eraldumise teel läheb üle ka nt kutsealane pädevus midagi teha, mida pakkuja kvalifitseerimisel nõutakse. Sama puudutab ja jaotumist. Vt Tallinna Halduskohtu 20.10.2009. a otsus asjas nr 3-09-1345.