Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2488

Küsimus

Ettevõte kajastas kinnisvarainvesteeringut (maa) varem soetusmaksumuse meetodil, alates 2013.aastast õiglase väärtuse meetodil. Nõuetekohane eksperthinnang olemas. Kas ühelt arvestusmeetodilt teisele ülemineku momendil 2013.aasta algul tuleks kasum ümberhindamisest kanda läbi jooksva perioodi kasumiaruande (K muud äritulud) või K eelmiste perioodide jaotamata kasum? Olen tutvunud RTJ 6 üleminekusätetega, aga tekkis väike vastuolu seminaril kuulduga. Kajastamine edaspidi arusaadavalt läbi jooksva aasta kasumiaruande, aga küsimus just esimese,ülemineku hetke kajastamise kohta. Selle toimumise kuupäev 01.01.2013.

Vastus - 14.02.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RTJ 6 p 35: Kui ettevõte varasem arvestuspõhimõte oli kinnisvarainvesteeringute kajastamine soetusmaksumuse meetodil, võib ettevõte erandina teha käesoleva juhendi rakendamisel
järgneva valiku:

(a) kinnisvarainvesteeringuobjektid, mis vastavad paragrahvis 15 toodud nõuetele käesoleva juhendi rakendamise perioodi algbilansi kuupäeva seisuga, hinnatakse õiglasele
väärtusele juhendi rakendamise perioodi algbilansis. Ümberhindlusest tulenevat vahet õiglase väärtuse ja bilansilise maksumuse vahel kajastatakse eelmiste perioodide jaotamata
kasumi algsaldo korrigeerimisena (kõiki järgnevaid ümberhindluste vahesid kajastatakse kasumiaruandes kasumi/kahjumina). Võrdlusandmeid ei korrigeerita; või

(b) käesolevas juhendis kirjeldatud arvestuspõhimõtet rakendatakse tagasiulatuvalt, st võrdlusandmed korrigeeritakse nii, nagu arvestuspõhimõte oleks olnud alati vastavuses
käesoleva juhendiga.