iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2228

Küsimus

Vallavalitsus ehitas torustiku KIK-i abiga. Ehituse eest maksis osaliselt KIK ,osaliselt maksime ise nn. omaosaluse. Omaosaluse ulatuses maksis meile ehitatavate torude rentimise eest ettemaksu vee ettevõte. Ehitamisel küsisime käibermaksu tagasi kogu torustiku ehituselt nii enda osalt kui ka Kiki abilt. Torud said arvele võetud 2007 aastal. Kui vallavalitus tahab nüüd need varad müüa vee ettevõttele ära (veeettevõte 100% vallavalitsuse omandis)ja torude hinnaks küsitakse nn. omaosaluse hind (mitte põhivara kogumaksumust). Kas käibemaksu tuleb maksta siis riigile müügisummalt või müümisele minema põhivara jääkmaksumuselt? Keegi teine ettevõte seda toru kasutada ei saa seega puudub aktiivne turg ehk turu hind millest lähtuda müügil.

Vastus - 22.03.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui seda tehnovõrku või –rajatist saab lugeda iseseisvaks ettevõtteks või ettevõtte osaks, siis selle üleandmine käivet ei tekitaks (vt KMS § 4 lg 2 p 1). Kvalifikatsioon võib erineda igal üksikjuhtumil – selleks, et see lugeda ettevõtteks, peaks see sisaldama rohkemat kui vaid torustik (nt lepingud tehnovõrgu- või rajatise kasutamise suhtes ning tasude maksmise kohta jne). Ettevõtte või selle osa üleandmisel läheks omandajale üle ka mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustus (vt selle kohta Riigikohtu praktikat: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-21-02).

Kui seda ettevõtte või selle osa üleandmiseks lugeda ei saa, siis tuleb silmas pidada, et käibemaksuseaduse § 2 lg 3 p 1 kohaselt loetakse tehnovõrk ja –rajatis kinnisasjaks. Kinnisasjade võõrandamine on üldjuhul maksuvaba (vt KMS § 16 lg 2 p 3). Selle maksustamiseks tuleks maksuhaldurit KMS § 16 lg 3 p 2 kohaselt kirjalikult enne käibe tekkimist teavitada.

Kui vald jätaks maksuhalduri teavitamata maksustamise kavatsusest, siis oleks käive maksuvaba ning võõrandamise kuul tuleks teha mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus (vt reegleid KMS § 32 lg 4-5). Seejuures, kuna kauba soetab käibemaksukohustuslasega seotud isik, siis tuleb rakendada turuhinda (KMS § 12 lg 14 p 2), st maksuvaba käive tekib ja tuleb deklareerida turuhinda arvestavalt (samas on see selline tehing, mis mahaarvamiste proportsiooni ei mõjutaks, vt KMS § 32 lg 2).

Kui tehingut maksustada (sh eelnevalt sellest ka maksuhaldurit teavitada), siis turuhinda rakendama ei pea (KMS § 12 lg 4 ei kohaldu) ning rakendada võib kokkulepitud hinda.

Kuna tulumaksuseaduse § 50 lg 4 kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsusüksuse asutusele ei kohaldu, siis tulumaksuküsimust ei saa tekkida.

Tihti toimub selliste tehingute puhul asja üleandmine äriühingu kapitali, vajadusel ülekurssi rakendades.