iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2114

Küsimus

Käibemaksukohustuslasel on soetatud aastaid tagasi kinnisvarainvesteeringuna krunt, sisendkäibemaks on maha arvatud. Nüüd pole käibemaksukohustuslasel olnud mitu kuud käivet ja MTA soovib käibemaksukohustuslast registrist kustutada. Kas sellisel juhul tuleb ettevõtjal teha sisendkäibemaksu ümberarvestus ja millistel alustel ning mahus?

Vastus - 23.11.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

See, et käibemaksukohustuslasel ei ole mõni kuu või kauem käivet olnud, ei ole otseselt käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise aluseks. Ei saa välistada, et mõne valdkonna puhul võib aastas ka vaid üks tarne (käive) olla. Seega, kui tegelikult siiski soovitakse jätkuvalt ettevõtlusega tegeleda ning ei soovita kustutamist, tuleks võimalik kustutamisotsus vaidlustada ning viidata muuhulgas nt et krundi võõrandamisest tekib maksustatav käive.

KMS § 29 lg 10 kohaselt: „Registrist kustutamisel tasub maksukohustuslane käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu ta on soetamisel maha arvanud. Kauba maksustatav väärtus on selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind. Võõrandamata põhivaralt soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaks korrigeeritakse vastavalt käesoleva seaduse § 32 lõikes 4 sätestatule.“

KMS § 32 lg-te 4 ja 4.1 rakendamiseks § 32 lg 6 alusel kehtestatud rakendusakti (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010125?leiaKehtiv) § 3.1 kohaselt: Maksukohustuslase registrist kustutamisel korrigeeritakse põhivara, sealhulgas kinnisasja sisendkäibemaksu maksukohustuslase registrist kustutamise kuul, arvestades käesolevas määruses sätestatud põhimõtteid, mis käsitlevad sisendkäibemaksu korrigeerimist põhivara või kinnisasja võõrandamisel.

Sellest (jm rakendusakti sätetest) tuleneb vajadus kogu mahaarvatud sisendkäibemaksu (KMS § 32 lg 4.1: pole kasutuses olev põhivara) korrigeerimiseks maksukohustuslaste registrist kustutamise kuul.

Nagu öeldud, tasuks kaaluda, kas MTA seisukoht kustutamise osas oleks vaieldav. Kui äriühing siiski kustutatakse maksukohustuslaste registrist, siis krundi hilisema võõrandamise korral KMS § 19 lg 1 alusel põhivara võõrandamist registreerimiskohustuse tekkimisel ei arvestata ning võõrandamisel käibemaksu enam maksta ei tuleks.

Kui krundi võõrandamine toimub aga ajal, mil äriühing on taas käibemaksukohustuslane, siis Rahandusministeeriumi selgituse kohaselt oleks äriühingul õigust registrist kustutamise kuul KMS § 29 lg 10 alusel arvestatud käibemaks krundi võõrandamise kuul sisendkäibemaksu maha arvata KMS § 29 lg 5 alusel.