iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1884

Küsimus

Kas osaühing, mis on tegutsenud alla aasta (so kolm kuud) võib maksta juba jooksval esimesel majandusaastal dividende? Või peab ootama selleks ikkagi majandusaasta lõppemist ja määrama dividendid alles peale majandusaastaaruande koostamist?

Vastus - 14.04.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Äriseadustiku § 157 lg 1 kohaselt võib osanikele teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

Seega sätestab seadus täpse kriteeriumi – kinnitatud majandusaasta aruande olemasolu.

Riigikohus on sarnases küsimuses, mis puudutas äriseadustiku varasema redaktsiooni kohaldamist aktsiaseltsidele, asunud seisukohale (tsiviilkolleegiumi lahend asjas nr 3-2-1-16-04): „See piirang on vajalik, vältimaks dividendi maksmise otsustamist, ilma et aktsiaseltsi majanduslikku olukorda oleks kontrollinud audiitor ja kinnitanud üldkoosolek, näiteks kui aktsiaselts sooviks dividendi maksta enne aastaaruande kehtestamist (nn avansilise dividendi maksmise keeld). Äriühingu majanduslik olukord võib kiiresti muutuda, seega peab dividendi maksmise otsustamise aluseks olema kinnitatud majandusaasta aruanne. Kui seadusandja oleks soovinud lubada näiteks avansilise dividendi maksmist, oleks ta pidanud äriseadustikus kehtestama ka teatud vahearuande koostamise ja kinnitamise kohustuse, mille alusel otsustada avansilise dividendi maksmist.“

Hetkel kehtiv (viidatud Riigikohtu lahendi tegemise ajal see ei kehtinud) ÄS § 277 lg 3 võimaldab aktsiaseltsi puhul avansilist dividendi maksta, kuid eelduseks on majandusaasta möödumine. Sarnast alust osaühingute osas ei ole.

Kui osaühingu majandusaasta oleks nt kalendriaasta ja küsimus puudutaks 2010. a 3 viimast kuud, siis taandub küsimus osaühingu majandusaasta pikkusele. Raamatupidamise seaduse § 13 lg 2 kohaselt võib raamatupidamiskohustuslase asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.

Sellisel juhul saaks esimese majandusaasta 3 kuuga lõppenuks lugeda. Põhimõtteliselt võiks samale tulemusele jõuda majandusaasta kuupäevade muutmise kaudu (vt viidatud RPS § 13). Viimase osas tasub aga silmas pidada, et selline tegevus võib võlausaldajate huve kahjustada ning osutuda seetõttu ebaseaduslikuks. Äriseadustik võimaldab ebaseaduslikud väljamaksed osanikult tagasi nõuda, muuhulgas on nõude esitamise õigus teatud juhul võlausaldajal (vt ÄS § 158 lg 3).

Lisaks võib selline majandusaasta pikkusega manipuleerimine tekitada maksuhalduri huvi kvalifitseerida väljamakse osaliselt või täielikult nt palgatuluks. Kas selline kvalifitseerimine on õige või mitte, sõltub juba konkreetsetest asjaoludest.