iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1725

Küsimus

Ühe tütarettevõtte töötajad viiakse üle teise tütarettevõttesse samade lepingutingimuste ja puhkusesaldodega. Millise töölepingu seaduse paragrahvi alusel peaks tööleping lõppema esimeses ettevõttes?

Vastus - 01.07.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kehtiv töölepingu seadus ei reguleeri töölepingute üleandmist, kuid seda võimaldab võlaõigusseadus. VÕS § 179 kohaselt võib lepingupool teise lepingupoole nõusolekul anda oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule temaga sõlmitud lepingu alusel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sellise kokkuleppe puhul saaks tõesti anda töölepingu üle uuele tööandjale koos puhkusesaldodega. Sel juhul töölepingut ei lõpetata, vaid vormistatakse lepingu lisa või täiendus, milles märgitakse uue tööandja nimi. Selline üleminek saab aga toimuda vaid töötaja nõusolekul.

Kui töölepingute üleandmine oli seotud ettevõtte kui majandusüksuse üleandmisega vastavalt VÕS §-dele 180-185 (näiteks kui üks äriühing andis teisele üle töötava tehase, kaupluse vms), siis läheb tööleping üle uuele tööandjale vahetult seaduse alusel ning ei ole vaja lepingu täiendust vormistada, piisab vaid töötaja teavitamisest ja ühepoolsest märkest lepingul. Kui toimuib näiteks kahe äriühingu ühinemine, siis läheb leping samuti üle seaduse alusel ja piisab märkest.

Kui tööleping lihtsalt ühe tööandja juures lõpetatakse ja uue tööandja juures sõlmitakse uus tööleping, siis on vaja puhkusesaldo ülekandmiseks kolmepoolset kokkulepet, milles töötaja väljendab oma nõusolekut mitte saada hüvitist töölepingu lõpetamisel, vaid kasutamata jäänud puhkus võetakse arvesse uue tööandja juures. Lisaks tuleb vormistada tööandjate vaheline kokkulepe kulude hüvitamise kohta, vastasel juhul on uue tööandja jaoks tegemist ettevõtlusega mitteseotud kuludega. EML ei pädev hindama, kas kehtiv tööõigus võimaldab selliseid kokkuleppeid sõlmida. Lihtsam ja selgem oleks vormistada töölepingu üleandmine (vt vastuse algust).