iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1657

Küsimus

Kas kinnistu (maa) isiklikule kasutusõigusele saab rakendada valikulist käibemaksuga maksustamist?
St kas KMS § 16 lg 2 p 2 ja lg 3 p 1 mõttes kasutusvaldus tähendab igasugust kasutusse andmist koos valduse üleandmisega või mõeldakse kitsalt AÕS mõttes kinnistu kasutusvaldusega koormamist.
KMS kasutab ka vallasasjade suhtes kasutusvalduse mõistet. Tsiviilõiguses on reguleeritud ainult kinnisasjade kasutusvaldus.

Vastus - 03.03.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

See on õige tähelepanek, et käibemaksuseadus kasutab kasutusvalduse mõistet ka vallasasjade kohta. Ilmselt vanast inertsist ning harjumusest lepingute pealkirjadele rohkem tähendust omistada kui nende majanduslikule sisule.

Asjaõigusseadus reguleeris kuni 30.06.2003 (muudatused RT I 2003, 13, 64) ka vallasasjadele kasutusvalduse seadmist. Kui asjaõigusseadust muudeti, siis märgiti eelnõu (Riigikogu IX koosseisu seaduseelnõu 989 SE) seletuskirjas, et „Eelnõu kohaselt saab kasutusvaldusega olla koormatud üksnes kinnisasi. Kuivõrd kasutusvaldus leiab praktikas kasutust peaaegu üksnes kinnisasjade puhul, siis ei oma muudatus majanduselus negatiivseid tagajärgi. Vallasasjade puhul hakkavad kasutusvaldust asendama lepingute ja lepinguväliste kohustuste seaduse üürisätted, mis võimaldavad sama majandusliku eesmärgi saavutamist.“ Samas alahinnati maksupraktikat, sest muist töötajate sõiduautodest anti tollal just kasutusvalduse lepinguga tööandja kasutusse.

Samast inertsist tulenevalt on ka käibemaksuseaduses jätkuvalt juttu ka vallasasjade kasutusvaldusesse andmisest (§ 7 lg 2 p 1, § 10 lg 2 p 6, § 10 lg 5 p 6, § 10 lg 7, § 15 lg 4 p 6, § 35 lg 9, § 46 lg 9).

KMS § 16 lg 2 p 2 ja KMS § 16 lg 3 p 1 peavad silmas kinnisasja (vt mõistet käibemaksuseaduse jaoks KMS § 2 lg 3 p 1) kasutusvaldusesse andmist – st kinnisasja kasutamist kasutusvalduse alusel. Oluline on, et kinnisasi antakse ettevõtluse käigus kellelegi kasutada ning sellega kaasneb ka valduse üleandmine. Nt kui konverentsikeskus annab kasutada oma ruume, siis reeglina valdust üle ei anta ning sellisel juhul ei ole tegemist KMS § 16 lg 2 p-ga 2 hõlmatud maksuvaba käibega.