Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 1630

Küsimus

Ettevõtjaportaalis 2009. aasta aruannet koostades nõutakse ka tegevjuhtkonna deklaratsiooni. Palun, millise seaduse sätte alusel seda nõutakse? Ise ma ei leidnud selle kohta midagi.

Vastus - 22.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegevjuhtkonna deklaratsiooni reguleeris raamatupidamise seaduse § 23, mis nägi ette, et Raamatupidamise aastaaruandega koos esitatavale kirjalikule tegevjuhtkonna deklaratsioonile kirjutab koos kuupäeva märkimisega alla kogu raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond, kes deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest…

Alates 01.07.2009 on RPS § 23 kehtetu (§ 1 p 4: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13163257). Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas (vt http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=428118&u=20100222122205) märgiti põhjenduseks, et „Tegevjuhtkonna deklaratsiooni koostamise ja allkirjastamise nõudega rõhutati omal ajal tegevjuhtkonna vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest, kuna enne seda oli levinud arvamus, et raamatupidamise aastaaruande sisu eest vastutab pearaamatupidaja. Käesolevaks ajaks on arusaam tegevjuhtkonna vastutusest juurdunud ning puudub vajadus seda topeltallkirjadega rõhutada.“

RPS muutmise seaduse § 1 p 14 lisab RPS § 62 lõikesse 7 täpsustuse, et käesoleva seaduse § 23 ei kohaldata majandusaasta aruannete suhtes aruandeperioodide kohta, mis algavad 2009. aasta 1. juulil või hiljem.