iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1415

Küsimus

Kui ettevõte pakub töötajale paragrahv 37 alusel töötasu vähendamist töö mitteandmise korral kuni kolmeks kuuks ja töötaja ei ole sellega nõus, siis töölepingu seaduse järgi tuleb talle nagu koondamisegi korral maksta ühe kuu töötasu.

Kas sellisel juhul laienevad tööandjale kõik koondamisega seotud kohustused nagu etteteatamise kohustus ja kui jah, siis millisest kuupäevast hakkab aeg jooksma?

Kas sellest päevast, mil tööandja teavitas töötajat töötasu vähendamisest või sellest päevast, mil töötaja teatas oma keeldumisest?

Vastus - 24.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei. Koondamisega on ühine vaid hüvitiste osa (§ 100 lg-d 1-2). TLS § 37 lg 5 näeb ette hüvitise maksmise TLS § 100 lg-tes 1-2 sätestatud korras. St tööandja maksab ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist ning Töötukassa maksab vastavalt TKindlS § 14.1 hüvitist, kui töösuhe on kestnud vähemalt 5 aastat.

Etteteatamiskohustuse jms sätestab TLS § 37. Informeerimine ning konsulteerimine toimub vastavalt töötajate usaldusisiku seadusele, st seal sätestatud korras (mõisteid vt viidatud seaduse §-st 19). Tähtajad sätestab aga TLS § 37 lg 4: Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest.

Töötajal on õigus tööleping üles öelda teatades sellest viis tööpäeva ette.