iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1236

Küsimus

Osaühingul on ekskavaator, mille soetusmaksumus oli 350000 kr. ja jääkmaksumus 0 kr. Juhatuse akti alusel tehti ümberhindlus ning hinnati ekskavaatori väärtuseks 300000 kr.
Tegin raamatupidamises kanded:
D Põhivara akumuleeritud kulum 350000
K Masinad ja seadmed 350000
D Masinad ja seadmed 300000
K Eelmiste perioodide jaotamata kasum 300000
Soovin teada, kas on õigesti tehtud?

Vastus - 03.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RTJ 5 Põhivarast ei luba vara üles hinnata. Lugege p. 33 ja 94:
33. Kuni 31.12.2005 tohib materiaalse põhivara objekti algset soetusmaksumust asendada ümberhinnatud väärtusega juhul, kui objekti õiglane väärtus erineb oluliselt tema bilansilisest jääkmaksumusest, tingituna vähemalt ühest alljärgnevast asjaolust:
(a) objekt on soetatud 1995. aastal või varem; või
(b) objekti tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad usaldusväärsed andmed.
94. Juhendis RTJ 5 sätestatud arvestuspõhimõtted materiaalsele põhivarale on kooskõlas standardis IAS 16 sätestatud arvestuspõhimõtetega, välja arvatud asjaolu, et IAS 16 kohaselt lubatakse ümberhindluse meetodit rakendada alternatiivse arvestuspõhimõttena kõigile materiaalse põhivara objektidele, samal ajal kui RTJ 5 kohaselt on ümberhindlus lubatud ainult ühekordse erandina teatud põhivara objektide jaoks (eesmärgiga korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamisarvestuses). /–/