iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1022

Küsimus

Kas Natura 2000 alla kuuluvatele maadele on maksusoodustus?

Vastus - 16.06.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eraldi „Natura 2000“ alade maksusoodustust ei ole, kuid nende alade osas peaks üldjuhul kohalduma madaldatud maksumäär või maksuvabastus, sõltuvalt konkreetsest maast.

Maamaksuseaduse § 4 lg 1 p 1 kohaselt ei maksta maamaksu maalt, millel on seadusega või seaduses sätestatud korras majandustegevus keelatud.

MaaMS § 4 lg 2 sätestab, et maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus kitsendatud, makstakse maamaksu vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele 25, 50 või 75 protsenti maksumäärast.

Valitsus on iga ala kohta andnud määruse, kus nimetatakse objekt ning maksumäär. (Riigi Teataja otsingusõnadena kasutada „maamaksu korrigeerimine“.)

2009. a jõustuvad maamaksuseaduse muudatused, mis ühtlustavad § 4 lg-s 2 sätestatud maksumäärasid.

Uus redaktsioon näeb ette, et „Looduskaitseseaduse §-s 31 sätestatud piiranguvööndi maalt, 5. peatükis sätestatud hoiualade maalt, § 50 lõike 1 alusel määratud püsielupaiga piiranguvööndi maalt ja § 68 alusel sätestatud looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50 protsenti maamaksumäärast.“

Muudatusi vt siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12942034