iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Euroopa Liidu direktiivid käibemaksu valdkonnas

Euroopa Liidu direktiivid käibemaksu valdkonnas

Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, 28. november 2006 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi

Tegemist on uue terviktekstiga, millesse on koondatud varem kehtinud direktiivid, nende muudatused, samuti uute liikmeriikide liitumisel liitumisaktides kokkulepitud erandid. Vajadus uue tervikteksti järele oli tingitud sellest, et arvukad muudatused ja erandid muutsid kuuendast direktiivist arusaamise väga raskeks. Uus tekst on oluliselt paremini liigendatud, uues direktiivis on 414 artiklit. Uus direktiiv kehtib 1. jaanuarist 2007. Varem kehtinud direktiivid tunnistatakse kehtetuks ja viited direktiivile asendatakse uutega. Direktiivi lisas XII on toodud ka vana ja uue direktiivi sätete vastavustabel. Sisulisi muudatusi võrreldes varasema direktiiviga on minimaalselt, nende ülevõtmiseks anti liikmesriikidele aega 2008. aastani.

Direktiivi terviktekst 1.01.2015. a seisuga:

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20150101&from=ET

inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20150101&from=ET

prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20150101&from=ET

saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20150101&from=ET

Nõukogu rakendusmäärus 282/2011/EL, 15. märts 2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed

Selle määruse eesmärk on tagada kehtiva käibemaksusüsteemi ühetaoline kohaldamine direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kaudu eelkõige seoses maksukohustuslaste, kaupade tarnimise ja teenuste osutamise ning maksustatavate tehingute kohaga.

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0282-20170101&qid=1495699874656&from=EN

inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0282-20170101&qid=1495699874656&from=EN

prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0282-20170101&qid=1495699874656&from=EN

saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0282-20170101&qid=1495699874656&from=EN

Nõukogu rakendusotsus, millega lubatakse Eesti Vabariigil kehtestada meede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a

Eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0797&from=ET

Inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0797&from=ET

Prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0797&from=ET

Saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0797&from=ET

Selgitavad märkused telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste osutamise kohaga seotud ELi käibemaksumuudatuste kohta, mis jõustuvad 2015. aastal

Selgitavate märkuste eesmärk on aidata paremini mõista ELi nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 1042/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 teenuste osutamise koha osas.

Eesti keeles: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_et.pdf

Selgitavad märkused seoses 2017. aastal jõustuvate ELi eeskirjadega, milles käsitletakse kinnisasjaga seotud teenuste osutamise kohta käibemaksu kohaldamisel (nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1042/2013): http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/explanatory_notes_new_et.pdf

Nõukogu kuues direktiiv 77/388/EMÜ, 17. mai 1977, kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas

See direktiiv reguleeris liikmesriikide käibemaksusüsteeme kuni 2007. aastani. Samuti viidatakse sellele direktiivile kogu senises kohtupraktikas.

Direktiivi terviktekstid 01.01.2006 seisuga

eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:01977L0388-20060101&qid=1417438531781&from=EN

inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01977L0388-20060101&qid=1417438531781&from=EN

prantsuse keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:01977L0388-20060101&qid=1417438531781&from=EN

saksa keeles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:01977L0388-20060101&qid=1417438531781&from=EN