Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Viimane võimalus esitada 2015. a jaanuari TSD lisa 7!

Viimane võimalus esitada 2015. a jaanuari TSD lisa 7!

Rubriik: EML

Tulumaksuseadus nõuab, et residendist juriidiline isik ning mitteresidendi Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht esitaks tuludeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustust mõjutavate asjaolude kohta eelmisel kalendrikuul.

See nõue kehtib alates 01.01.2015. a ning enne kehtima hakkamist tekkinud maksukohustust muutvad õigused tuli kõik deklareerida 2015. a jaanuari TSD lisas 7. Kui see jäi tegemata, siis ei saa seda jooksvalt deklareerida, vaid tuleb muuta juba esitatud 2015.

a jaanuari TSD lisa 7. Maksukohustuse tekkimist või selle suurust mõjutavad asjaolud on äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed, välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks, saadud tulud, mille arvel saab TuMS § 50 lõigete 11 ja 21 kohaselt maksta tulumaksuvabalt dividende ja teha väljamakseid omakapitalist, samuti teisele äriühingule kuulunud samasugused õigused, mis on saadud äriühingute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus. Kui õigused jäävad õigeaegselt deklareerimata, siis minetab isik need, st kui näiteks välismaalt saadud dividend on jäänud deklareerimata, siis ei saa seda maksuvabalt edasi maksta või ei saa välismaal dividendilt või selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu siinsest maksukohustusest maha arvata (sõltuvalt osaluse suurusest on võimalik kas maksuvabastus või mahaarvamine). Alates 2015.

a algusest tekkinud maksukohustust muutvad asjaolud deklareeritakse jooksvalt järgmise kuu 10. kuupäevaks esitatavas TSD lisas 7. Kuivõrd maksudeklaratsioone saab muuta 3 aastat, siis 2015. a jaanuari TSD lisa 7 muutmise viimane aeg on 12.02.2018.

a.