Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Vastus Vahur Kooritsa Delfis toodud arvamusele

Vastus Vahur Kooritsa Delfis toodud arvamusele

Rubriik: EML

Vajab parandamist Vahur Kooritsa arvamus (vt siit), kus märgitakse, et esindusorganisatsioonid s.h Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Autode Müügi-ja Teenindusettevõtete Liit on teinud ettepaneku üldise „automaksu“ kehtestamiseks kõikidele ettevõtjatele.

Esindusorganisatsioonide ühises pöördumises koos ning eraldi ei ole me teinud Rahandusministeeriumile ettepanekut Eestis üldise „automaksu“ kehtestamist. Esindusorganisatsioonid on eelnõu menetlemise käigus esitanud hulgaliselt küsimusi ning seaduse looja poolt on tulnud vastused, mis annavad alust arvata, et erandi rakendamine (100% mahaarvamist lubav säte) on sisuliselt võimatu, mis omakorda annab märku asjaolust, et tegemist on salajase „automaksuga“. Organisatsioonid on oma pöördumistes märkinud, et teeme ettepaneku sisendkäibemaksu mahaarvamist piira­vad sätted eel­nõust välja jätta. 1. Kui eelnõu eesmärk on tagada ametiautode töövälise kasutuse õiglasem maksustamine, siis oleks otstarbekam muuta omatarbe maksustamise regulatsiooni (KMS § 12 lg 7) selliselt, et ettevõtlusega seotud ja mitteseotud sõitude ulatus määratakse endiselt sõidu­päeviku alusel, aga omatarbe maksustatav väärtus arvutatakse konkreetse sõiduki soetus­maksumuse alusel. Jooksvatelt kuludelt võib sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt sõidu­päeviku alusel konk­reetse kuu kohta arvutatud ettevõtlusega seotud ja mitteseotud sõitude mahule. Lisaks teeme ettepaneku lisada seadusesse selgitus, et sõidukiga tööle ning töölt koju sõidud kuuluksid töö­sõitude hulka. 2. Kui eelnõu eesmärk on suurendada riigieelarve tulusid, oleks otstarbekam teha seda üldise automaksu vormis, mis baseeruks kas sõiduki hinnal või CO2 heitel. Kui valitsus soovib auto­maksu kehtestada ainult ettevõtjatele, siis tuleks vastukaaluks loobuda sõiduauto isikliku ka­sutuse erisoodustusega seotud maksudest. Eeltoodust tulenevalt palume Vahur Kooritsal arvamusest välja võtta väärinformatsioon ning viide eelpool nimetatud esindusorganisatsioonidele.Palume ajakirjanikel ettevõtlusorganisatsioonide seisukohtade edastamisele viidata originaaltekstidele, mis on kättesaadavad EML kodulehel aadressil: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news2/article.php?storyid=76Viimase ühispöördumise tekst on kätte saadav EVEA kodulehelt: http://evea.ee/index.php/17-seisukohad/551-arvamus-kaibemaksuseaduse-muutmise-seaduse-eelnoude-kohta-eis-13-1620 Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon Eesti Maksumaksjate Liit