Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Valitsus toetas üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise eelnõud

Valitsus toetas üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise eelnõud

Rubriik: EML

Valitsus nõustus põllumajandusministeeriumi ettevalmistatud ning teiste ministeeriumitega kooskõlastatult esitatud üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõuga. Eelnõu esitatakse kehtestatud korras Riigikogule.

Eelnõu eesmärgiks on muuta üleliigse laovaru tasu seadust nii, et selle alusel saaks määrata nende ettevõtjate ülekandevaru ja üleliigse laovaru, kes on vaidlustanud halduskohtus põllumajandusministri käskkirja või ka maksu- ja tolliameti asjakohase otsuse. Seaduse muutmise seaduse väljatöötamise vajadus on tingitud Riigikohtu 5. oktoobril 2006. a asjas nr 3-3-1-33-06 tehtud otsusest. Riigikohtu halduskolleegium leidis, et üleliigse laovaru tasu seaduse § 6 lõige 1 on vastuolus Euroopa Liidu õigusega ning tuleb jätta kohaldamata. Riigikohtu halduskolleegium juhtis tähelepanu, et üleliigse laovaru tasu seaduse regulatsiooni on võimalik täiustada. Samuti leiab kolleegium, et käitlejatele soodsamaks muutuvat regulatsiooni saab kehtestada ka tagasiulatuvalt. Seaduse eelnõu on kooskõlas Riigikohtu halduskolleegiumi seisukohaga. Jõustumise tähtpäevaks on valitud käitlejatele põllumajandustoote deklaratsiooni esitamiseks ettenähtud tähtpäev, 15. mai 2004. a. Vaatamata seaduse muutmisele ei pea käitlejad esitama deklaratsioone uuesti. Juba esitatud põllumajandustoote deklaratsioonid vaadatakse läbi uutel alustel. Üksnes juhul kui käitleja soovib pärast 2004. aasta 1. maid toimunud tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasvu arvesse võtmist ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel, peab ta esitama vastavale haldusorganile sellekohase taotluse. Eelnõu jõustumine rakendussätete osas on ette nähtud Riigi Teatajas avaldamisele järgnevast päevast. Loe valitsuse kommunikatsioonibüroo teadet: http://www.valitsus.ee/brf/?id=280643 Vt Riigikohtu otsust: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-33-06