Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Uut Riigikohtu praktikat – ettevõtlus või töösuhe?

Uut Riigikohtu praktikat – ettevõtlus või töösuhe?

Rubriik: EML

Riigikohtu halduskolleegium avalikustas 09.12.2009 lahendi asjas nr 3-3-1-67-09. Kaasuse sisuks oli lühidalt kokkuvõetuna Eesti Posti postiljonide, kes olid FIE-deks vormistatud, sissetulekute ümberkvalifitseerimine palgatuluks.

Riigikohus selgitab, et majandusliku tõlgendamise põhimõttest lähtuvalt võib maksuhaldur maksumenetluse käigus poolte vahel tehtud tehingutele anda teistsuguse, majanduslikule sisule vastava hinnangu ning määrata tasumisele kuuluva maksusumma, lähtudes tehingu majanduslikest tagajärgedest, kuid sellise sekkumise võimalus isikute omavahelistesse tehingutesse on piiratud.Maksu määramiseks ei piisa lepingu ümberkvalifitseerimisest, vaid viidata tuleb maksu määramise õiguslikule alusele, käesoleval juhul kas MKS § 83 lg-le 4 või MKS §-le 84. Mõlema sätte puhul on vaja tuvastada lepingupoolte tahtlus saada maksueelist. Kui AS Eesti Post on sõlminud teeseldud tehingu, aga maksueelist ei saanud, siis puudub õiguslik alus maksu määramiseks.Lisaks selgitas kohus, et AS Eesti Post ja FIE-de vaheliste tehingute ümberkvalifitseerimisel ei ole maksuhaldur ja ringkonnakohus analüüsinud kasutatud meetme proportsionaalsust.

Käesolevas asjas maksunõude esitamine toob lisaks AS-le Eesti Post kaasa maksumuudatuse ka kõigi FIE-de osas. MKS §-s 11 sätestatud uurimispõhimõttest tulenevalt tuleb maksuhalduril kohe välja selgitada ühe isiku maksukohustuse suurenemisega automaatselt kaasnev teise isiku maksukohustuse vähenemine. Seda tuleb teha samas menetluses, kaasates asjasse puutuva isiku menetlusse. Seejuures rõhutab kolleegium, et oluline on MKS § 100 lg-s 2 sätestatud põhimõte, et maksuhalduril on õigus jätta maksusumma määramata või sisse nõudmata, kui ta on kindlaks teinud, et selle määramise ja sissenõudmisega seotud kulud ületavad maksusumma või on maksusumma sissenõudmine maksukohustuslase maksevõimetuse tõttu lootusetu ning maksuhaldur ei pea pankrotiavalduse esitamist otstarbekaks.Kokku oleks tulnud ümber kvalifitseerida 344 FIE ettevõtlustulu.Tutvu lahendiga siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-67-09