Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

Riigikohtu halduskolleegiumi 09.01.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-38-12

Riigikohus selgitas, et kui vara võõrandamine kujutab endast ettevõtlust, kuid maksumaksja ei arvanud vara soetamismaksumust oma ettevõtlustulust maha, siis tuleb ettevõtlustuluna deklareerida mitte kogu vara võõrandamisest laekuv sissetulek, vaid üksnes TuMS § 37 lg 1 kohaselt arvutatud kasu (müügihind, millest on maha lahutatud soetamismaksumus). Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 10.01.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-70-12 MTA tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku arvata sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fond mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjast kustutamiseks. Riigikohus selgitab, et MTA ettepanekut ei saa halduskohtus vaidlustada. Vaidlustada tuleb Vabariigi Valitsuse korraldus. Rahandusminister ja Vabariigi Valitsus peavad maksuhalduri ettepanekut kontrollima ja andma oma kaalutlusõiguse piiridesse jääva hinnangu sellele, kas isik jätta nimekirja või mitte. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 05.02.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-66-12 Riigikohus selgitab, et vastustajalt saab menetluskuluna välja mõista ka advokaadi sõidukulusid. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 11.02.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-72-12 Riigikohus selgitab, et käibemaksuga maksustatav käive saab tekkida ka Tallinna linna asutuste vahel, kes ei ole juriidilised isikud. Samuti selgitab Riigikohus, kuidas piiritleda ehitustööde edasimüügi korral kauba võõrandamist ja teenuse osutamist ning millised võimalused on teenuse osutajat tagasiulatuvalt käibemaksukohustuslaseks registreerida ja sisendkäibemaksu maha arvata. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 25.02.2013 otsus kohtuasjas 3-2-1-188-12 Riigikohus selgitab, et kui juhatuse liige ei ole õigeaegselt esitanud pankrotiavaldust ning tekitas sellega kahju võlausaldajatele, siis on võlausaldajal (sh ka Maksu- ja Tolliametil riigi esindajana) õigus esitada endise juhatuse liikme vastu hagi kahju hüvitamise nõudes. MKS §-s 40 sätestatud juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus ja MKS §-s 96 sätestatud maksuhalduri õigus teha vastutusotsus ei välista õigust esitada kahju hüvitamise hagi. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 20.03.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-64-12 Riigikohus selgitab, millised on maksuhalduri õigused käibemaksu tagastusnõude kontrollimisel ning tagastusnõude täitmise pikendamisel ja peatamisel. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 22.04.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-50-12 Kohtuasjas vaieldi, kas asjaolu, et Soome residendist pensionäri maksustamisel ei saa rakendada TuMS §-st 231 tulenevat maksuvaba pensioniosa, on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Riigikohus selgitas, et kooskõlas EL õigusega saab hinnata alles siis, kui kaebaja on esitanud MTA-le tuludeklaratsiooni, milles on deklareeritud nii Eestis kui Soomes saadud tulud. Ainult tuludeklaratsiooni alusel on mõeldav maksuvabastuse kohaldamine ja tulumaksu tagastamine. Sotsiaalkindlustusametil ei ole õigust ega kohustust pensioni väljamaksmisel maksuvaba tulu arvestada. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 25.04.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-71-12 Riigikohus selgitab, et tehing võib olla näilik ka ainult müügihinna osas ning maksuhalduril on õigus korrigeerida tehingu maksumust vastavalt hinnale, mida lepingupooled tegelikult silmas pidasid. KMS § 12 lõikes 14 toodud erisäte, mis võimaldab määrata tehingu maksustatavaks väärtuseks turuhinna, ei takista MKS § 83 lõike 4 kohaldamist. Samuti selgitatakse otsuses, et veel registreerimata kaubamärgi registreerimise õiguse üleandmine on rahaliselt hinnatav, sest kaubamärk saab õiguskaitse registreerimistaotluse esitamise päevast. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 09.05.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-81-12 Vaidlus puudutab kauba ostja hoolsuskohustust ning käitumist olukorras, kus maksuhaldur heidab ette, et arvel kajastatud tehingut ei ole toimunud. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu lahendid kohtuasjades: 3-3-1-16-12 3-3-1-82-12 3-3-1-4-13 3-3-1-8-13 Lahendid puudutavad MKS § 1361 rakendamist (maksuhalduri õigus teha täitetoiminguid enne maksu määramist).