Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

Riigikohtu halduskolleegiumi 16.05.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-20-13 Riigikohus selgitas, kui abikaasade ühise tuludeklaratsiooni alusel tekib tagastusnõue, siis kohtutäitur saab selle nõude arestida ainult siis, kui täitedokument on tehtud selle abikaasa suhtes, kellele deklaratsiooni alusel tuleb enammakse tagastada. Otsuse teksti vt siit.

Riigikohtu halduskolleegiumi 30.05.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-85-12 Maksuhaldur keelas kinnistu ostjal sisendkäibemaksu mahaarvamise, leides, et tegemist oli ettevõtte üleminekuga, millest ei teki käivet. Riigikohus leidis, et õige keeldumise alus oleks pidanud olema see, et kinnistute müük oli maksuvaba (tegemist ei olnud krundiga, sest kuigi oli kehtiv detailplaneering, ei olnud olemasolevaid ehitisi veel lammutatud). Riigikohus viitas selles osas ka varasemale otsusele asjas nr 3-3-1-67-12, Otsuse teksti vt siit.

Vt ka sama isiku suhtes kriminaalasjas tehtud otsust siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 04.06.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-15-13 Kohtuasi puudutab ostja hoolsuskohustust marjade kokkuostul. MTA määras äriühingule käibemaksu ja tulumaksu põhjendusega, et tehinguid arvetel näidatud isikutega ei ole toimunud. Riigikohus nõustus maksuhalduri ja alama astme kohtute seisukohtadega käibemaksu osas, kuid leidis, et tulumaksuga maksustamisel on võimalik rakendada MKS §-st 94 tulenevat hindamist.

Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 10.06.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-25-13 Riigikohus asus seisukohale, et kuna KMS § 4 lg 2 p 1 viitab ettevõtte üleminekule võlaõigusseaduse tähenduses, aga kuna VÕS § 181 kohaselt ei kohaldata VÕS 9. peatüki 4. jao sätteid, kui ettevõtte üle­minek toimub sundtäitmisel või pankrotimenetluses, siis KMS § lg 2 p 1 ei kohaldu ettevõtte üleminekule sundtäitmisel (st sel juhul tuleb ettevõtte üleminek maksustada käibemaksuga üldkorras). Kui toimub vara müük kohtutäituri kontrolli all, siis on KMS § 4 lg 2 p 1 kohaldatav.

KMS § 4 lg 2 p 1 ebaõige kohaldamine toob kaasa sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse kaotamise ainult ettevõtte omandamise tehingult. Muudelt tehinguga seotud kuludelt (nt notaritasu) saab sisendkäibemaksu maha arvata üldkorras, sest ettevõtte üleminek ei vabasta nendelt kuludelt käibemaksu tasumise kohustust. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 10.06.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-18-13 Vaidlus on seotud 2012.

aasta suvel korraldatud MTA kampaaniaga, kus hakati maksustama Venemaalt saabuva sõiduauto kütusepaagis olevat kütust, mis tolli arvates ei olnud sihtkohta jõudmiseks vajalik. Vaidlus puudutab praeguses etapis küsimust, kas füüsiline isik saab tolli otsuse kohe halduskohtus vaidlustada või peab ta eelnevalt veel korra pöörduma MTA poole taotlusega tunnistada temale koostatud reisija deklaratsioon kehtetuks. Riigikohus leidis, et isikul on õigus otse kohtusse pöörduda ning asi saadeti esimese astme kohtule sisuliseks arutamiseks. Otsuse teksti vt siit.

Riigikohtu halduskolleegiumi 12.06.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-17-13 Vaidlus puudutab äriühingu endiste juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest. Kui mitu juhatuse liiget on oma kohustusi süüliselt rikkunud, võib neile teha ühise maksuotsuse, sest nad vastutavad ka omavahel solidaarselt. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu halduskolleegiumi 17.06.2013 otsus kohtuasjas 3-3-1-1-13 Vaidlus puudutab ettevõtte üleminekut, mille korral KMS § 4 lg 2 p 1 kohaselt käivet ei teki ja omandajal ei ole alusetult lisatud käibemaksu osas sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust.

Ettevõtte üleminek võib toimuda ka kolmanda isiku kaudu, kes algselt andis ettevõtte varad üürile ja hiljem võõrandas need ettevõtte omandajale. Otsuse teksti vt siit. Riigikohtu lahendid kohtuasjades: 3-3-1-4-13 3-3-1-8-13 3-3-1-26-13 3-3-1-31-13 3-3-1-28-13 3-3-1-32-13 Lahendid puudutavad MKS § 1361 rakendamist (maksuhalduri õigus teha täitetoiminguid enne maksu määramist).