Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

Haldusasi 3-3-1-55-13 Vaidlus puudutab ettevõtte üleminekut ja sellega seoses toimuvat maksukohustuste üleminekut, mh ka küsimust tehinguosaliste kaasamisest maksu- ja kohtumenetlusse. Otsuse (26.03.2014) teksti vt siit

Haldusasi 3-3-1-90-13 Vaidlus puudutab menetlusväliselt kolmandalt isikult teade ja dokumentide esitamise õigust (MKS §-d 61 ja 62). Otsuse (14.04.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-4-14 Vaidlus puudutab maksuhalduri õigust teha täitetoiminguid enne maksu määramist (MKS § 1361). Otsuse (05.05.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-20-14 Vaidlus puudutab mitteresidendi püsiva tegevuskoha maksustamist ning 2011. aastal jõustunud TuMS § 53 lg 4 muudatusega seotud üleminekusätete põhiseaduspärasust. Riigikohus selgitab otsuses, et laenu tagasimaksmine peakontorile ei ole „vara väljaviimine“, millega saaks kaasneda tulumaksukohustus kasumi jaotamiselt. Otsuse (19.05.2014) teksti vt siit Haldusasjad 3-3-1-27-14 ja 3-3-1-33-14 Vaidlused puudutavad käibemaksu ja tulumaksu määramist ostjale, kes ei ole täitnud hoolsuskohustust kaupade ja teenuste soetamisel isikult, kelle kohta on maksuhalduril tõendeid, et ta ei olnud tegelikult kauba müüja või teenuse osutaja. Otsuse (02.06.2014) teksti vt siit Otsuse (05.06.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-24-14 Vaidlus puudutab vastutusotsuse aegumist (MKS § 96). Riigikohus selgitab, et MKS §-s 99 sätestatud maksu määramise aegumise peatumise alused on kohaldatavad ka vastutusotsuse tegemisel. Otsuse (09.06.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-35-14 Riigikohus selgitab, et kui esimese astme kohus on maksuvaidluses juba otsuse teinud, siis kaebaja pankroti väljakuulutamine ei mõjuta kohtumenetlust ning ringkonnakohus peab esitatud apellatsioonkaebuse läbi vaatama. Kui halduskohtus ei oleks veel otsust tehtud, siis tuleks menetlus lõpetada ning jätkata vaidlust pankrotimenetluse nõuete kaitsmise protseduuri käigus. Otsuse (11.06.2014) teksti vt siit Haldusasi 3-3-1-25-14 Vaidlus puudutab kinnisvaratehingu vabatahtlikku maksustamist, eelkõige maksuhalduri teavitamise viisi. Kinnisasja müüa ei olnud maksuhaldurile esitanud teadet käibemaksu lisamise kohta, kuid kuna Maksu- ja Tolliamet oli samas tehingus hüpoteegipidajana osaline, siis ta pidi käibemaksu lisamisest teadma. Riigikohus selgitab, et mitte iga minetus kirjaliku teavituse edastamisel ei ole käsitatav teavitamata jätmisena ning vaba­tahtlikku maksustamist välistava asjaoluna. Kirjaliku teavituse edastamise kontrollimisel tuleb kohtul arvestada teavituse eesmärki, tehingu­poolte käitumist, esitatud dokumentide vormi, sisu, adressaate ning teavituse edastamise viisi jms. Erandina võib kirjaliku teavituse edastamise tingimuse täitmisena olla käsitav ka vorminõuetele mitte­vastava teavituse edastamine maksuhaldurile. Otsuse (12.06.2014) teksti vt siit