Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Rubriik: EML

MKS § 84 rakendamine

Kohus selgitab, et MKS § 84 võimaldab omistada välismaise äriühingu tehinguid Eesti juriidilisele isikule. Samas asjas selgitab kohus, et ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena võib maksustada ka pangaülekannet sama isiku välismaal asuvale pangakontole, kui puuduvad dokumendid selle raha edasise kasutamise kohta sellel kontol. Vt 26.09.2011 otsuse teksti: 3-3-1-42-11 Maksuotsuse motiveerimine ja tahtluse tõendamine Kohus selgitab, et kui maksuhaldur soovib maksu määramisel lähtuda 6-aastasest aegumistähtajast, siis tuleb maksuotsuses põhjendada, et maksumaksja oli tahtlikult maksuseadust rikkunud. Vt 20.10.2011 otsuse teksti: 3-3-1-54-11 Välismaa maksunõude tunnustamine Eestis Kohus selgitab pankrotimenetluses nõude tunnustamise vaidluses, et välisriigi maksuhalduri nõuet ei saa vaidlustada Eesti kohtus. Vt 08.12.2011 otsuse teksti: 3-2-1-118-11 Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlused Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks halduskohtumenetluse seadustiku § 30 lõike 2 punkti 2 koostoimes sama seadustiku § 741 lõikega 1, kuna need sätted ei võimalda maksumaksjal vaidlustada maksukorralduse seaduse MKS § 1361 alusel maksuhaldurile ennetavate täitetoimingu tegemiseks antud luba. Vt 11.11.2011 otsuse teksti: 3-3-1-28-11 Riigikohus on 2011. aasta novembris teinud neli lahendit, millega tunnistati osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks riigilõivuseaduse sätted riigilõivu määra osas või kohtumenetlust reguleerivaid sätteid, mis ei võimalda riigilõivu tasumisest vabastamist Vt otsuste tekste: 3-4-1-17-11 3-4-1-19-11 3-3-1-33-11 3-3-1-22-11