Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – EL aktide avaldamine

Uus Riigikohtu lahend maksuasjas – EL aktide avaldamine

Rubriik: EML

13. oktoobril avalikustas Riigikohus kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-36-08. Vaidlus puudutas imporditollimaksu määramist ja Euroopa Komisjoni määruse nr 1972/2003 kohaldamist ettevõtja suhtes, kes importis kaupa vahetult peale Eesti liitumist Euroopa Liiduga.

Euroopa Ühenduse asutamislepingu art 254 lg 2 sätestab, et nõukogu ja komisjoni määrused ning direktiivid, mis on adresseeritud kõikidele liikmesriikidele avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning jõustuvad neis täpsustatud kuupäeval või selle puudumisel kahekümnendal päeval pärast avaldamist. Eesti liitumisel Euroopa Liiduga on ühinemiskuupäevast asutamislepingute sätted ja muud Euroopa Liidu institutsioonide vastuvõetud aktid uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse ühinemiskuupäevast alates samadel tingimustel. Varem vastu võetud aktide tekstid on kohaldatavad samadel tingimustel nagu varem ametlikes keeltes koostatud tekstid. Maksuhaldur oli ettevõtjat 2005. aastal kontrollinud, kuid asunud toona seisukohale, et maksumenetlus lõpetatakse ning imporditollimaksu ei määrata. Nüüd leidis aga maksuhaldur, et määrus nr 1972/2003 kuulub kohaldamisele ja seega on alus imporditollimaksu määramiseks. Riigikohus tugines otsuse tegemisel Euroopa Kohtu otsusele C-161/06 (Skoma-Lux vs Celni ředitelstvi), kus Euroopa Kohus rõhutas õigusaktide liikmesriigi keeles avaldamise olulist tähendust. Määrus nr 1972/2003 avaldati eesti keeles 4. märtsil 2005. Riigikohus märkis, et Euroopa Kohus on leidnud, et ühenduse määruse ainus siduv versioon on kehtiva ühenduse õiguse kohaselt see, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, kusjuures sellele avaldamisele eelnevale elektroonilisele versioonile ei saa tugineda üksikisiku vastu ka juhul, kui see osutub avaldatud versiooniga kooskõlas olevaks. Riigikohus rõhutas ka, et Euroopa Kohus võttis oma otsuses seisukoha, et Euroopa Liidu Teatajas avaldamata jätmisele ei saa tagasiulatuvalt tugineda. See tähendab, et siseriiklikud haldusaktid, mis on antud tuginedes Euroopa Liidu Teatajas avaldamata ühenduse õigusele, kuid mida ei ole vaidlustatud tähtaegselt, kehtivad. Samas, käimasolevates vaidlustes on sellele võimalik toetuda ka siis, kui sellele ei ole varasemalt vaidemenetluses või alama astme kohtumenetluses tuginetud. Kaebaja esindajateks olid vandeadvokaat Kaspar Lind ja maksukonsultant Madis Uusorg IMG Advokaadibüroost. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-36-08 Vt IMG advokaadibüroo uudist: http://www.img.ee/index.php?page=news&id=490