Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Uue pakendiaktsiisi eelnõu

Uue pakendiaktsiisi eelnõu

Rubriik: EML

Rahandusministeerium koostas seaduseelnõu pakendiaktsiisi seaduse jt seaduste muutmiseks. Eelnõuga muudetakse pakendiaktsiisiga maksustamise korda ning tehakse aktsiis kaheastmeliseks.

Seletuskirjas selgitatakse, et „Selleks, et vähendada turule toodava pakendi koguseid ja suunata tootjaid ning maaletoojaid kasutama keskkonnasõbralikumast materjalist pakendit, sh eelistama ökomärgisega pakendeid, hakatakse eelnõu kohaselt maksustama Eestis turule lastud, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendeid nende turule toomisel. Pakendi turule toomise aktsiis ei ole seotud pakendi taaskasutamise kohustuse täitmisega, mistõttu ei ole maksu võimalik vältida pakendijäätmete taaskasutamise kaudu. Paralleelselt säilib kehtiva pakendiaktsiisi seadusega loodud aktsiisiga maksustamise kord, mis seab maksukohustuse tekkimise ning aktsiisi maksmise sõltuvusse pakendijäätmete ettenähtud sihtarvudes kokku kogumisest ja taaskasutamisest. Kehtima jääb ka aktsiisivabastus, mida kohaldatakse juhul, kui pakendid on sihtarvude piires taaskasutatud.“ „Pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on motiveerida pakendiettevõtjaid vähendama turule toodud pakendite koguseid ning kasutama keskkonnahoidlikumaid pakendimaterjale, suunata tarbijaid kasutama pakendeid säästlikumalt. Samuti on eesmärk saavutada läbipaistvam maksusüsteem usaldusväärsete andmete ja kontrollitava maksuobjektiga ning lisada aktsiisile maksu põhitunnus, milleks on fiskaalne mõju.“ Tutvu eelnõuga eelnõude infosüsteemis: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/eaf7be5e-6d79-4c92-8488-7096a1520f4a