Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Ülevaade uuematest Riigikohtu otsustest maksuasjades

Ülevaade uuematest Riigikohtu otsustest maksuasjades

Rubriik: EML

Novembri lõpus ja detsembris on Riigikohus teinud neli otsust maksuasjades, mis valdavalt puudutavad menetluslikke küsimusi.

28.11.2007 otsus asjas nr 3-3-1-44-07 Vaidlus puudutab maksuintresside aegumist. MKS § 118 kohaselt tuleb maksuvõlalt arvestada ja määrata intress ühe aasta jooksul alates maksusumma tasumisest, millelt intressi arvestatakse. Kui maksusumma määratakse maksuotsusega, siis lähtutakse intresside määramisel samast aegumistähtajast, mis maksusumma määramisel. Riigikohus selgitab, et kui maksumaksja on käibemaksu deklareerinud õiges summas, kuid valel perioodil, siis kohaldub intresside määramisele maksusumma määramise kolmeaastane aegumistähtaeg. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-44-07 28.11.2007 otsus asjas nr 3-3-1-56-07 Vaidlus puudutab füüsilise isiku vara võõrandamisest saadud kasu arvutamist. Tulumaksuseaduse § 38 lg 1 kohaselt kuuluvad vara soetamismaksumuse hulka vara omandamiseks või parendamiseks tehtud kulud. Riigikohus on seisukohal, et soetamismaksumuse hulka võib lülitada ka laenuintresse selle perioodi eest, mil vara parendati ning selle laenusumma ulatuses, mis on sihtotstarbeliselt kulutatud parendustöödele. Viivised ja leppetrahve ei saa soetusmaksumuse hulka arvutada. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-56-07 29.11.2007 otsus asjas nr 3-3-1-45-07 Vaidlus puudutab tulumaksukohustust seotud isikutele välja antud laenudelt. Riigikohus on seisukohal, et tulumaksuseaduse § 51 lg 4 on põhiseadusega kooskõlas. Tulumaksuga maksustatakse kõik seotud isikutele välja antud laenud, ka need laenud, mis on antud töötajatele või juhatuse liikmetele ja mille suhtes rakendub tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 6. Võimalik on sama laenu suhtes kohaldada mõlemat sätet, sest maksuobjektid ja maksukohustuse tekkimise aeg on erinevad. TuMS § 48 lg 4 p 6 puhul tekib maksukohustus intressimakse tasumise ajal (kui intressimäär on nõutavast alammäärast madalam) või laenu tagastamise ajal (kui intressi üldse ei tasuta). TuMS § 51 lg 4 kohaldamisel tekib maksukohustus aga laenu andmise ajal. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-45-07 19.12.2007 otsus asjas nr 3-3-1-75-07 Vaidlus käib selle üle, millal maksumaksja sai kätte vaideotsuse ning algas halduskohtusse pöördumise tähtaeg. Riigikohus märkis, et välismaal elavale maksumaksjale tuleb MKS § 54 lg 5 kohaselt dokument saata tähitud kirjaga. E-posti teel on dokumenti lubatud saata vaid siis, kui maksumaksja on ise selleks andnud nõusoleku. Erinevalt juriidilisest isikust ei saa füüsiliselt isikult nõuda, et ta tagaks kirjavahetuse kättesaamise ka näiteks puhkuse ajal. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-75-07