iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Tulumaksumuudatused vastu võetud

Tulumaksumuudatused vastu võetud

Rubriik: EML

Riigikogu võttis 31.05.2006 seadusena vastu eelnõu nr 863, millega viiakse tulumaksuseadusesse sisse hulganisti muudatusi. Järgnevalt lühiülevaade huvitavamatest muudatustest.

Seadus jõustub peamiselt 2007. a 1. jaanuaril, kuid mitmed muudatused jõustuvad ka tagasiulatuvalt 1.

jaanuarist 2006, osa muudatusi aga jõustuvad 1. juulil 2006. Eelnõu menetlemisel andis ka maksumaksjate liit oma panuse esitades mitmeid ettepanekuid seaduse täiustamiseks ning argumente ebamõistlike muudatuste seaduseelnõust väljajätmiseks (vt maksuinfo alt EML kirjavahetust). Tulumaksusoodustusega ühingud – TuMS § 11 Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste osas on suured muudatused.

Esiteks on nimekirja pääsemise kriteeriumeid karmistatud. Nimekirja ei kanta mitte mingil juhul kutseorganisatsiooni, ettevõtluse toetamise organisatsiooni, ametiühingut või poliitilist ühendust. Nimekirja kandmisel on lisandunud üks vahelüli – valitsuse kehtestatud korra alusel moodustatakse asjatundjate komisjon, kelle eesmärgiks saab soovituste andmine valitsusele nende ühingute nimekirja kandmise kohta, kes on selleks avalduse esitanud. Kirikute ja koguduste seaduse kohaselt usuliste ühenduste registrisse kantud juriidilist isikut käsitatakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühinguna nimekirja kandmata.

Muudatused jõustuvad 01.01.2007. a. Sõiduauto – TuMS §-d 13, 48 ja 56` Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmisel kaovad ära liisingulepingu ning töötaja omandi kriteeriumid. Edaspidi saab näiteks sõidupäevikut pidamata maksta tulumaksuvaba kompensatsiooni ka töötajale, kelle kasutuses olev auto ei ole tema oma.

Sõiduauto ei tohi olla lihtsalt tööandja omandis või valduses. Teatud juhtudel saab täiendavalt nn sõiduauto kompensatsiooni maksta puudega inimesele kodust tööle ja tagasi sõitmise kulude katteks. Hüvitist makstakse puudega isikule seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõiduks elukoha ja töökoha vahel, kui selleks ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Seega puudega inimestel tekib võimalus saada paralleelselt 2 hüvitist – esimene on otseselt töösõitude jaoks ning teine kodu ning töökoha vaheliste sõitude jaoks.

Samas nähakse tööandjale ette ka täiendav võimalus hüvitada puudega inimesele (töötajale) tema transpordikulud elu- ja töökoha vahel, kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Kui §-s 13 sätestatud kulud pidid tekkima isiku isikliku sõiduauto kasutamisest, siis §-s 48 sätestatu annab aluse ka muid võimalusi kasutada. Muudatused jõustuvad 01.07.2006. a.

Samas lisati seadusesse ka § 56`, mis sätestab, et maksukohustuslased, kes on kalendriaasta jooksul teinud füüsilisele isikule § 13 lõike 3 punktis 2 või 2` nimetatud väljamakseid, on kohustatud esitama nende kohta Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks. Muudatus jõustub 01.01.2007. a.

FIE ettevõtluskulud Füüsilisest isikust ettevõtja saab edaspidi erinevalt praegu kehtivast korrast, enne FIE-na registreerimist tehtud kulud oma ettevõtlustulust maha arvata, kui need on seotud ettevõtja registreerimisega või ettevõtluse alustamiseks vajalike tegevuslubade või registreeringute saamisega. Erireeglid kehtestatakse ka ettevõtlustulust sotsiaalmaksu mahaarvamisele. Suurim erisus on mahaarvamise muutmine tekkepõhiseks. Seega enne tulumaksukohustuse leidmist arvab FIE oma ettevõtlustulust maha kõik ettevõtlusega seotud kulud ning saadud summa jagatakse enne tulumaksumääraga korrutamist 1,33-ga.

Muudatused jõustuvad 01.01.2007. a. Maksusoodustuste andmise ühtlustamine Paljud muudatused on seotud maksusoodustuste andmise ühtlustamisega nii residentide kui ka mitteresidentide suhtes. Olulisimad muudatused antud valdkonnas on seotud pensionide maksustamise süsteemi ühtlustamisega, mis tagab Eesti residendile pensionikindlustuse sissemaksete ja saadud pensioni ühetaolise maksustamise Euroopa Majanduspiirkonna siseselt, olenemata pensionifondi või kindlustusandja asukohast.

Sarnaselt laiendatakse eluasemelaenu intresside ja õppelaenuintresside tulust mahaarvamise õigust ning luuakse võimalus välisriigis tasutud sotsiaalkindlustusmaksete ja –maksude mahaarvamiseks. Näitena võib tuua § 28` uue redaktsiooni, mis näeb ette, et peale kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata maksustamisperioodil välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed, mille tasumine oli kohustuslik tulenevalt välisriigi õigusaktist või välislepingust. Maksu või makse võib tulust maha arvata, kui selle tasumise eesmärk oli isikule pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse tagamine. Eelduseks on, et maks või makse on tasutud Eestis tulumaksuga maksustatava tulu arvelt.

Muudatused jõustuvad suures osas 01.01.2007. a. Reklaamkingitused – TuMS § 49 Sarnaselt käibemaksuseadusega, viidi ka tulumaksuseadusesse sisse säte, mis võimaldab tulumaksu maksmata teha 150 krooni väärtuses reklaamkingitusi. 150 krooni tuleb arvesse võtta käibemaksuta.

Käibemaksuseadus võimaldab käibemaksu maksmata teha reklaamkingitusi, mille maksustatav väärtus on 150 krooni, summa koos käibemaksuga on seega 177 krooni. Muudatus rakendub tagasiulatuvalt alates 01.01.2006. a, samal ajal jõustus ka vastav käibemaksuseaduse muudatus. Siirdehindade kasutamine – TuMS §-d 14 ja 50. Kehtiv tulumaksuseaduse § 50 lg 4 redaktsioon näeb ette, et kui residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingu väärtus on erinev omavahel mitteseotud isikute vahel tehtavate sarnaste tehingute väärtusest, võib maksuhaldur tulumaksu määramisel kasutada tehingute väärtusi, mida rakendavad sarnastes tingimustes mitteseotud iseseisvad isikud.

Muudatuse kohaselt korrigeeritakse omavahel seotud isikute vaheliste tehingute hinda sõltumata sellest, kes on tehingu teiseks pooleks olev isik (ei pea olema mitteresident või füüsiline isik). Samasugune muudatus viiakse sisse ka füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu maksustamise sättesse (TuMS § 14 lg 7). Muudatused jõustuvad 01.01.2007. a.

Seaduses on veel palju huvitavaid ja olulisi muudatusi. Nendest ülevaate saamiseks vt kas vastuvõetud seadust Riigikogu veebilehel või loe juunikuu MaksuMaksjat (ilmub jaanipäeva paiku). EML ettepanekuid vt siit. Link Riigikogu veebilehele: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=060730009&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus