iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Töövõimetushüvitiste maksmine alates 01.07.2009

Töövõimetushüvitiste maksmine alates 01.07.2009

Rubriik: EML

Haigekassa avaldas oma veebilehel selgitused 01.07.2009 töövõimetushüvitiste maksmisel jõustuvate muudatuste osas. Alates 01.07.2009 muutub haigushüvitiste maksmise kord, mis rakendub haiguslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või hiljem.

Muudatused haigushüvitise maksmisel: • haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise või vigastuse 4.päevast (praegu makstakse alates 2.päevast); • haigestumise või vigastuse 4.päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 80% töötaja keskmisest töötasust; • alates haigestumise või vigastuse 9.

päevast maksab haigushüvitist haigekassa; • tööandja ei pea hüvitist maksma siis, kui töövabastuse põhjusteks on: kutsehaigus (2), tööõnnetus (5), tööõnnetus liikluses (6), tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine (7), vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel (8), kergemale tööle viimine (17) ning haigestumine või vigastus raseduse ajal (19). Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates 2. päevast jätkuvalt haigekassa vastavalt enne 1. juulit 2009.a kehtinud korrale ja määrades.

Täpsemalt on loetletud liikide korral hüvitise määradest võimalik lugeda haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/tvhmaksmine/tvhtabel/ Peamised muudatused töövõimetuslehtede esitamisel: Kui kindlustatul on mitu tööandjat, annab arst isikule nii mitu sama numbriga töövõimetuslehte, kui palju on kindlustatud isikul tööandjaid. Tööandja jätab tema poolt väljamakstavate haiguslehtede originaalid alates 1.07.2009 endale ja esitab haigekassale nendest lehtedest koopiad, kuhu teeb nõuetekohased kanded. Kõikide haiguslehtede (s.h kuni 8 päeva kestvate, mille alusel tööandja on ise hüvitist maksnud) haigekassale esitamine on kohustuslik, sest järglehtede maksmisel lähtub haigekassal esmaste lehtede kannetest. Samuti on jätkuvalt vaja pidada riikliku haigushüvitiste statistikat (s.h lehtede ja haiguspäevade kasutamine) ning teostada haigushüvitiste põhjendatuse järelvalvet.

Tööandja esitab töövõimetuslehe või selle koopia koos töövõimetuslehe saatekirja ja muude vajalike dokumentidega haigekassa piirkondlikule osakonnale seitsme kalendripäeva jooksul arvates kindlustatud isikult töövõimetuslehe saamise päevast järgmiselt: • kindlustatud isiku hoolduslehe, sünnituslehe ja lapsendamislehe originaali, • haiguslehe originaali, juhul kui haigusleht ei kuulu väljamaksmisele tööandja poolt, • kõigi tööandja poolt väljamakstavate haiguslehtede koopiad Näide haiguslehtede esitamisest ja hüvitise maksmisest alates 01.07.2009: Tööandjale esitavad haiguslehed Martin, Kalle ja Kati: 1) Martini haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine” ning töövabastuse periood 29.06.2009 – 03.07.2009. Martini tööandja täidab ära töövõimetuslehe saatekirja ning esitab koos haiguslehega 7 päeva jooksul haigekassale. Kuna Martini haigusleht algab varem kui 1. juuli 2009, siis tema puhul haigushüvitise maksmisel uut korda ei rakendata.

2) Kalle haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine” ning töövabastuse periood 01.07.2009 – 18.07.2009. Kalle tööandja teeb haiguslehest koopia, täidab sellel tööandja osa ja lisab juurde töövõimetuslehe saatekirja ning edastab need haigekassale 7 päeva jooksul. Seejärel arvutab ja maksab tööandja hiljemalt palgapäevaks (kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale) välja Kalle haigushüvitise 04.07.2009 – 08.07.2009 perioodi eest. Selleks arvutab ta välja Kalle haigestumisele eelnenud 6 kuu töötasu andmetelt ühe päeva keskmise töötasu suuruse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise korrale (oletame, et see summa on 500 kr).

Haigushüvitise summa saamiseks arvutab tööandja 500 kroonist 80% ning korrutab 5 päevaga (400 x 5 = 2000). Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 0,21 x 2000 = 420. Seega maksab tööandja Kallele haigushüvitist 1580 kr. Lisaks maksab Kallele haigushüvitist haigekassa 09.07.2009 – 18.07.2009 perioodi eest.

Selleks arvutab haigekassa kalendripäeva keskmise tulu Maksu- ja Tolliameti 2008. aastal Kalle eest arvestatud sotsiaalmaksu andmete alusel. Maksu- ja Tolliameti andmetel arvestati Kalle eest 2008. aastal sotsiaalmaksu 39 600 krooni, seega oli Kalle tulu 2008.

aastal 39 600/ 0,33 = 120 000 krooni. Kalendripäeva keskmise tulu saamiseks jagatakse tulu 365-ga (120 000 / 365 =328,77). Hüvitise summa saamiseks arvutatakse kalendripäeva keskmisest tulust 80% ning korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga (10 x 328,77 x 0,8 = 2630,16 kr. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 0,21 x 2630,16 = 552,33.

Seega maksab haigekassa Kallele haigushüvitist 2078 kr (haigekassa ümardab hüvitised väljamaksmisel täiskroonideks). 3) Kati haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine või vigastus raseduse ajal” ning töövabastuse periood 01.08.2009 – 10.08.2009. Kuna töövabastuse põhjus on „Haigestumine või vigastus raseduse ajal”, siis tööandja ei maksa haigushüvitist ja Katile maksab haigushüvitist haigekassa sarnaselt varem kehtinud korrale (alates haigestumise 2.päevast ning 80% kalendripäeva keskmisest tulust). Kati tööandja võib esitada soovi korral haigekassale haiguslehe originaali, kuid võib esitada ka haiguslehe koopia.

Lisab juurde töövõimetuslehe saatekirja ning edastab dokumendid haigekassale 7 päeva jooksul. Muudatused töövõimetuslehe vormil Alates 01.07.2009 muutuvad ka osade andmeväljade sõnastused ja nimetused töövõimetuslehe vormil. Näiteks andmeväli „Tööinspektsiooni otsuse kuupäev teisele tööle üleviimise võimatuse korral” asendatakse andmeväljaga „Ajutiselt tööülesannete täitmisest keeldumine või teenistuskohustuste täitmisest vabastamine”, kuhu tööandja märgib kuupäeva, millest alates töötaja keeldus töölepingu seaduse § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või avaliku teenistuse seaduse alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest. Töövõimetuslehe uue vormiga on võimalik tutvuda haigekassa kodulehel:http://www.haigekassa.ee/blanketid/raviasutus/toovoimetuslehe-vorm-alates Juhime tähelepanu, et muudatused puudutavad ainult haigushüvitise maksmist, hooldus- ja sünnitushüvitiste puhul maksab hüvitist jätkuvalt haigekassa seni kehtinud korra alusel.

Täiendavaid küsimusi alates 01.07.2009 jõustuvate muudatuste kohta töövõimetushüvitiste maksmisel on võimalik haigekassale esitada meiliaadressil: tooandja@haigekassa.ee Loe selgitusi siit: http://www.haigekassa.ee/tooandjale/toovoimetushyvitiste-maksmLoe ka MaksuMaksjast: Martin Huberg. „Uus haigusrahade maksmise kord tekitab probleeme“

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus