Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Töölepingu seaduse eelnõu

Töölepingu seaduse eelnõu

Rubriik: EML

Sotsiaalministeerium valmistas ette ja saatis kooskõlastusringile töölepingu seaduse eelnõu. Eelnõu koos seletuskirjaga on kättesaadav e-õiguse andmebaasis.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et kehtiv Eesti Vabariigi töölepingu seadus (edaspidi TLS) pärineb 1992. aastast ning vajab oluliselt muutmist ja täiendamist, kuivõrd see ei vasta enam nüüdisaegse tööturu vajadustele. Uus eelnõu on töötatud välja arvestades töölepingu kuulumist võlaõiguslike lepingute hulka, mistõttu tuleb töölepingule kohaldada võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) põhimõtteid. Lisaks töölepingu normistikule koondab eelnõu endas individuaalset töösuhet reguleeriva ja kehtivas õiguses eriseadustes paikneva töö- ja puhkeaja, puhkuse ning palga regulatsiooni. Kehtiv tööõigus on oma põhiolemuselt nõukogude tööõiguse edasiarendus. TLS võeti vastu üleminekuseadusena 1992. aastal (jõustus 01.07.1992) ENSV tsiviilkoodeksi kehtimise ajal. Kuna majanduslik, õiguslik ja sotsiaalne keskkond on vahepeal oluliselt muutunud, siis on selge, et kehtiv tööõigus (töölepinguseadus, töö- ja puhkeaja seadus, palgaseadus, puhkuseseadus jm töösuhteid reguleerivad aktid) vajab terviklikult kaasajastamist. Viimase viieteistkümne aasta jooksul on kehtivasse õigusesse tehtud küll hulgaliselt muudatusi, kuid need on jäänud enamjaolt kehtiva kontseptsiooni täpsustamise-parandamise tasemele, märgitakse seletuskirjas. Seaduse eelnõu vt siit: http://www.maksumaksjad.ee/sekretariaat/TLS2008/TLS2008_eelnou.pdfSeletuskirja vt siit: http://www.maksumaksjad.ee/sekretariaat/TLS2008/TLSeelnou_seletuskiri.pdf