Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Tööandjale lisandub aprillis 2007 deklaratsiooni vorm INF 14

Tööandjale lisandub aprillis 2007 deklaratsiooni vorm INF 14

Rubriik: MTA

Alates uuest aastast tuleb tööandjatel esitada Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni vorm INF 14, kus kajastatakse andmed töötajale isikliku sõiduauto või puudega töötajale isikliku mootorsõiduki kasutamise eest väljamakstud hüvitiste kohta. Deklaratsioon INF 14 tuleb tööandjal esitada eelmise kalendriaasta kohta kord aastas, kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks.

INF 14 tuleb esitada nendel tööandjatel, kes maksavad avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele (edaspidi: töötajale) hüvitist Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 a määrusega nr. 164 “Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad” alusel. Töötaja isikliku sõiduautona või puudega töötaja isikliku mootorsõidukina käsitatakse sõiduautot või mootorsõidukit, mis ei ole töötajale hüvitist maksva tööandja omandis ega valduses. Täiendav deklaratsioon INF on kehtestatud selleks, et tööandjatelt saadav teave võimaldaks tõhusamalt kontrollida hüvitise maksmise õiguspärasust ja põhjendatust. INF 14 täitmisel tuleb pöörata tähelepanu alljärgnevale: 1. Vorm INF 14 täidetakse kassapõhiselt , s.t vormis näidatakse kalendriaasta jooksul töötajale väljamakstud hüvitiste summa kokku. 2. INF 14 veergudes 2 ja 3 näidatakse isikliku sõiduauto või isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood. 3. Kui töötajal on mitu tööandjat, siis iga töötajale hüvitist maksev tööandja täidab ja esitab vormi INF 14 tema poolt töötajale väljamakstud hüvitiste kohta ja näitab teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutatud isikliku sõiduauto või elu- ja töökoha vahelisteks sõitudeks isikliku mootorsõiduki, mille kasutamise eest hüvitist maksti, riikliku registreerimismärgi veerus 8. 4. Kui töötaja on tööandja juures kasutanud kogu kalendriaasta jooksul ühte sõiduautot või mootorsõidukit, siis näidatakse töötajale väljamakstud hüvitiste summa ühel real. Sealjuures näidatakse eraldi hüvitiste summad, mis on välja makstud arvestust pidamata kuni 1000 kr kuu kohta (näidatakse INF 14 veerus 4) ja arvestuse pidamisel kuni 2000 kr kuu kohta (näidatakse INF 14 veerus 6). Väljamakstud hüvitiste summad näidatakse koos üle piirnormi makstud osaga, s.t. INF 14-s näidatakse ka see osa väljamakstud hüvitise summast, mis maksustatakse erisoodustusena ning deklareeritakse vorm TSD lisas 4. 5. Kui töötaja on ühe tööandja juures kasutanud kalendriaasta jooksul rohkem kui üht sõiduautot või mootorsõidukit, siis tuleb sellele töötajale makstud hüvitiste osas täita mitu rida, s.t. iga erineva registreerimismärgiga sõiduauto või mootorsõiduki kohta tuleb täita eraldi rida, kuigi hüvitise saaja on sama. 6. INF 14 veergudes 5 ja 7 “Kuude arv” näitab tööandja, mitme kalendrikuu eest kalendriaastas konkreetse sõiduauto või mootorsõiduki kasutamise eest ta on töötajale hüvitist maksnud. 7. INF 14 veergudes 4 ja 6 “Summa kroonides” näitab tööandja, kui palju ta on kalendriaastas konkreetse sõiduauto või mootorsõiduki kasutamise eest töötajale hüvitist kokku maksnud. 8. Puudega töötajale saab isikliku mootorsõiduki töö- ja elukoha vaheliste sõitudeks kasutamise eest hüvitist maksta alates 01.07.2006 ja puudega töötajale ei ole ilma arvestust pidamata võimalik mootorsõiduki kasutamise eest hüvitist maksta. Seega, kui tegemist on puudega töötajaga, siis isikliku mootorsõiduki kasutamise eest INF 14 veerge 4 ja 5 ei täideta. 9. Kui töötajal on mitu tööandjat ja teine tööandja on teadlik, et töötaja saab esimeselt tööandjalt ilma arvestust pidamata isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist 1000 kr, siis teine tööandja, kes maksab samuti arvestust pidamata hüvitist 1000 kr, peab maksma sellelt 1000 kroonilt tulu-ja sotsiaalmaksu ning näitama väljamakstud summa lisaks vorm TSD lisale 4 ka INF 14 veergudes 4 ja 5 (s.t. arvestust pidamata makstud hüvitis). 10. Vormil INF 14 ei näidata väljamakseid isikliku sõiduauto lähetuses kasutamise eest, kui lähetusega seotud kulud kompenseeriti kuludokumentide alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 453 “Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevarahad määrad ning nende maksmise tingimused ja kord” §-le 81 või Vabariigi Valitsuse määruse nr 108 “Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused , ulatus ja kord” § -le 12.1. 11. Vorm INF 14 esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt, e-maksuameti kaudu. Kui vormil on kuni 10 rida, siis võib selle esitada ka paberil. Pressiteade on avaldatud MTA veebilehel: http://www.emta.ee/?id=4432 Vt ka MTA näpunäiteid INF 14 täitmise kohta: http://www.emta.ee/?id=4412