Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Toeta 300-kroonise lastetoetuse ja tasuta koolilõuna säilimist

Toeta 300-kroonise lastetoetuse ja tasuta koolilõuna säilimist

Rubriik: EML

Eesti Lastekaitse Liidu kodulehel on tutvumiseks ja ühinemiseks välja pandud pöördumine Vabariigi Valitsuse poole 300-kroonise lastetoetuse ja tasuta koolilõuna säilimise nõudmiseks.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt on riik kohustatud igas lapsi puudutavas küsimuses seadma esikohale lapse huvid. Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 27 on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Eesti Vabariigi rahvastiku- ja perepoliitika eesmärk on saavutada rahvastiku positiivne iive sündimuse kasvu, keskmise eluea pikenemise ja elukvaliteedi tõstmise teel. Eesti sotsiaalpoliitika üks eesmärke on lastega perede vaesuse vähendamine. Rahalised toetused ja peredele pakutavad teenused on vahendid millega seda saavutada. Lastega peredele tehtavatest sotsiaalvaldkonna kulutustest on enamus rahalised ning teenuseid pakutakse vähe. Peretoetused sõltuvad üha enam leibkonna sissetulekust ning vanemate varasemast töötasust, mistõttu peredele suunatud rahalistest toetustest aina väiksem osa läheb vaesemates peredes elavatele lastele ja üha suurem osa läheb juba niigi paremal järjel elavatele lastele. Peretoetused keskenduvad käesoleval ajal paraku peamiselt lapse sünnile. Statistika näitab, et 2008. aastal olid vanemahüvitise kulud juba suuremad kui kõik ülejäänud peretoetused kokku. Majandusliku surve olukorras on hetkel arutelu all riigieelarve kärped ka peretoetuste arvelt. Peretoetuste eesmärk on tagada kõigile lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine. Tänaseks on lõpetatud koolitoetuse maksmine peredele, samuti ei maksta enam mitmelapselises peres lapsehooldustasu kui vanem saab vanemahüvitist ning lõpetati tasulise isapuhkuse maksmine. Nüüd on valitsuses arutelu all igakuise lapsetoetuse maksmise ja tasuta koolilõuna jaotamise lõpetamine. Kõik lapsed on võrdväärsed ja neil on õigus võrdsele kohtlemisele. Seega arvame, et igal lapsel on õigus riigipoolsele toetusele ning erilist tähelepanu tuleb pöörata erivajadustega ja vaesusriskis lastele. Universaalne peretoetuste süsteem toetab põhimõtet, et iga laps on väärtuslik, vähendab ebavõrdsust ning hoiab ära laste sildistamise. Oma olemuselt on universaalne peretoetuste süsteem ennetav ning tõhusaim viis vaesuse vähendamiseks, suurendades lastevanemate motivatsiooni töötada ja aidates seeläbi pikemas perspektiivis vähendada ka töötust. Otsesed kulud eelmainitud toetusele on küll suuremad, kuid kulud administreerimisele palju väiksemad. Igakuine lapsetoetus toetab last terve lapseea vältel ning aitab vanemal lapsega seonduvaid kulusid planeerida pikemas perspektiivis. Leiame, et universaalne lapsetoetus peab säilima, kuna see aitab perel toime tulla ka majanduslikult keerulises olukorras ning toetab töötamist ja sündimust. Samuti tekitab meile muret tasuta koolilõuna kaotamise idee. Põhiharidus on Eestis kohustuslik ja tasuta. Paljudel vanematel ei ole võimalik lastele anda taskuraha toidu ostmiseks. Koolitoit on nendele lastele ainus soe toidukord päevas. Koolitoit aitab kaasa tervislike toitumisharjumuste kujundamisele ning on hea võimalus kaitsta lapsi rämpstoidu eest. Eesti riik on paljudele arenenud riikidele eeskujuks tervisliku ja kõigile lastele suunatud koolitoidu finantseerimisega. Leiame, et tasuta tervislik koolilõuna on vanemaid toetava meetmena vajalik ning laste tervise seisukohalt ülioluline. Pöördumisega ühinenud organisatsioonid on valmis osalema edasistes eelarvega seotud aruteludes, mis puudutavad lapsi ja lastega peresid. Pöördumise avaldamiskoht: http://www.lastekaitseliit.ee/?id=14404 Ühine pöördumisega siit: http://www.lastekaitseliit.ee/?id=14403