Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Tallinna Halduskohus rahuldas AS Sylvester endiste omanike kaebused ja tühistas neile määratud maksuotsused

Tallinna Halduskohus rahuldas AS Sylvester endiste omanike kaebused ja tühistas neile määratud maksuotsused

Rubriik: Muud

Kaebajatele Kuno Liblik, Kaido Jõeleht, Mati Polli, Margus Kohava, Erki Unn, Toomas Mets, Urmas Nimmerfeldt, Kaido Taberland, Peeter Mänd, Sven Ivanov, Marko Lastik, Kaido Saar, Janno Koplimets kuuluvad äriühingud võõrandasid 20.03.2003 nende omandis olnud AS Sylvester aktsiaid Stora Enso Timber OY-le tunduvalt kallimalt kui nad aktsiad soetasid. Kaebajad Margus Kohava, Erki Unni, Toomas Metsa, Sven Ivanov ja Marko Lastik loobusid 01.08.2002 AS Sylvester aktsiate ostust endi osalusega äriühingute kasuks.

K. Liblik saatis 19.08.2002 AS Sylvester logoga blanketil päringu Maksuametile, milles soovis teada, kas olukorras, kus residendist füüsiline isik A võõrandab talle kuuluvad residendist äriühingu X aktsiad nende soetusmaksumusega residendist äriühingule Y, kus tema osalus on 100% ning Y võõrandab need aktsiad omakorda kolmandale isikule Z soetusmaksumusest tunduvalt kõrgema hinnaga ning hakkab võõrandamistehingust laekunud raha kasutama oma ettevõtluse tarbeks, on võimalik maksukorralduse seaduse(MKS) § 84 alusel väita, et esimene aktsiate võõrandamistehing A-lt Y-le on tehtud maksude tasumisest kõrvalehoidumise eesmärgil. Maksuameti 06.09.2002 vastuskirjas leiti, et füüsilisel isikul A ei teki maksukohustust, kui ta ei omasta maksuvabalt isikute Y ja Z vahelisest aktsiate võõrandamistehingust tekkinud tulu. Maksuhaldur tegi 2007. aastal eeltoodud isikute suhtes maksuotsused. Maksuhaldur leidis, et tehingud, millega kaebajad AS Sylvester aktsiatest 2002. aastal neile kuuluvate äriühingute kasuks loobusid või aktsiad äriühingutele müüsid, tehti tulumaksu vältimise või edasilükkamise eesmärgil ning on tõlgendanud tehinguid MKS § 84 alusel kaebajate ning Stora Enso Timber OY vaheliste aktsiate ostu-müügi tehingutena. Maksuhaldur luges sellega kaebajatele kuuluvate äriühingute ning Stora Enso Timber OY vahelised tehingud maksustamise mõttes mittetoimunuks. Eeltoodud isikud esitasid Tallinna Halduskohtule kaebused neile määratud maksuotsuste tühistamiseks. Kohus asus 2. juuni 2008 otsuses seisukohale, et kaebajatele tehtud maksuotsused on õigusvastased ning need kuuluvad tühistamisele. Kohus tegi Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele ettekirjutused K.Libliku, K.Jõelehe, M.Polli, T.Metsa, E.Unni, M.Kohava, U.Nimmerfeldt, P.Männi, K.Saare, S.Ivanov, J.Koplimetsa poolt maksuotsuste alusel tasutud maksusummade tagastamiseks 30 kalendripäeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Vastustaja peab eeltoodud kaebajatele kokku tagastama 340 664 570 krooni. Kohus luges tuvastatuks, et K. Liblik, K. Jõeleht, M. Polli, K. Taberland, T. Mets, E. Unn, M. Kohava, U. Nimmerfeldt, P. Mänd, K. Saar, S. Ivanov, J. Koplimets ja M. Lastik vältisid oma tehingutega küll tulumaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud maksukoosseisu realiseerimist, kuid neil puudus subjektiivne tahtlus maksude tasumisest kõrvalehoidumiseks ning nad ei omandanud tehingute tulemusena makse maksmata AS Sylvester aktsiate müügist saadavat kasu. Kohus asus seisukohale, et Maksuameti kiri andis kaebajatele subjektiivse kindluse ja arusaama selles, et neil ei teki tehingutest maksukohustust ning tahtluse kui subjektiivse kategooria määratlemise seisukohast on just see oluline. Seega ei ole võimalik tuvastada kaebajate tahet maksude tasumisest kõrvalehoidumiseks MKS § 84 mõttes. Ka asus kohus seisukohale, et M.Kohava, E.Unni, T.Metsa, S.Ivanovi ja M.Lastiku loobumine AS Sylvester aktsiate ostust neile kuuluvate äriühingute kasuks puudub tahtlus, mis on MKS § 84 kohaldamise eelduseks. Kohus leidis, et puudub alus pidada äriühingute võõrandamistehinguid kaebajate isiklikes huvides tehtud tehinguteks ning kohaldada äriühingute võõrandamistehingute tingimusi kaebajate võõrandamistehingutele. Samuti asus kohus seisukohale, et kuna maksuotsustega määratud maksusumma tasumise korral ei ole efektiivsel ning praktikas realiseeritaval viisil tagatud kaebajate topeltmaksustamise vältimine ning maksuotsuste koostamisel on vastustaja vaid osaliselt ja valikuliselt arvesse võtnud kaebajatele tehtud dividendimakseid, kuuluvad maksuotsused ka sel põhjusel tühistamisele. P.Männi, K.Saare, J.Koplimetsa ja M.Lastiku kaebused vastustaja toimingute, mis seisnesid maksuotsuste avaldamises väljaandes Ametlikud Teadaanded õigusvastasuse tuvastamise nõudes jättis kohus rahuldamata. Kohtu arvates puudub kaebajatel käesolevas haldusasjas iseseisev põhjendatud huvi toimingute õigusvastasuse tuvastamiseks. Kohus tunnistas MKS § 84 Põhiseaduse §-st 13 tuleneva õigusselguse printsiibiga vastuolus olevaks ning jättis selle kohaldamata. MKS § 84 ei vasta õigusselguse põhimõttele, kuna see võimaldab lugeda maksude tasumisest kõrvalehoidumise eesmärgil tehtud tehinguteks ka neid tehinguid, mida isik ei ole teinud maksuseaduste rikkumise tahtlusega. Kohus edastas kohtuotsuse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse käivitamiseks Riigikohtule. Arvestades kohtuvaidluse raskust ja spetsiifikat, mõistis kohus kaebajate esindajatele põhjendatud menetluskuludeks välja kokku üle 3 miljoni krooni. Kohtuotsuse peale on õigus 30 päeva jooksul Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve korras lahendi tegemisest arvates esitada apellatsioonkaebus vahetult Tallinna ringkonnakohtule. Loe Tallinna Halduskohtu pressiteadet: http://www.kohus.ee/35998