Sylvesteri kaasuse pretsedenti loov tähendus on ülepaisutatud

Sylvesteri kaasuse pretsedenti loov tähendus on ülepaisutatud

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit on seisukohal, et Tallinna Halduskohtu esmaspäevane otsus ei mõjuta otseselt teiste analoogsete vaidluste lahendamist.

See, kas halduskohtu otsus toob üldse kaasa muudatusi teiste sarnaste juhtumite lahendamisel, sõltub sellest, millisele seisukohale asub Riigikohus maksukorralduse seaduse (MKS) § 84 põhiseadusega kooskõla (õigusselguse) osas. Kui Riigikohus asub seisukohale, et halduskohtu otsuses viidatud säte on põhiseaduse vastane, ei saa riik seda sätet küll endisel kujul maksunõudeid esitades rakendada, kuid samas ei ole halduskohtu esmaspäevase otsusega kuidagi kahtluse alla seatud rahvusvaheliselt tunnustatud majandusliku tõlgendamise põhimõtte põhiseaduspärasust. Seda põhimõtet rakendati maksude määramisel enne MKS § 84 kehtestamist ja saab rakendada ka juhul kui Riigikohus peaks halduskohtu seisukohaga põhiseadusvastasuse küsimuses nõustuma. EML arvates tuleb halduskohtu seisukohast aru saada selliselt, et maksuhalduri seisukohad MKS § 84 rakendamisel ei ole olnud järjepidevad ja konkreetsel juhul on sätet kuritarvitatud. EML on aastaid rõhutanud, et maksuhaldur peab rohkem rõhku panema juhendite andmisele maksuseaduste rakendamiseks. Situatsioonis, kus maksuhaldur ei ole seda teinud, võib asuda seisukohale, et seaduse tekst peaks olema täpsem, et valitseks õigusselgus. EML arvates ei vaidle Sylvesteri eksomanikud selles asjas mitte tehingute majandusliku sisu põhimõtte rakendamise vastu maksustamisel, vaid vaidlus on selles, kas kõnealusel juhul on seda tehtud õiguspäraselt. EML rõhutab ka, et ennatlikke järeldusi selle teema kohta ei tohiks jõustumata kohtuotsusest teha. Samuti on ajakirjanduses liialdatud, justkui läheks riigile selle kohtuvaidluse kaotamine maksma ligi 500 miljonit krooni. Enamus sellest oleks siiski kaebajate poolt riigile makstud summade tagastamine. Mis puudutab kaebajate poolt riigile makstud summadelt kaebajate kasuks makstavat intressi, siis tuleb rõhutada, et see kehtib mõlemat pidi, st summade tasumata jätmisel tuleks kaotuse korral maksta intressi kaebajatel. Kui maksuhaldur kohtuvaidluse riski võttis, siis tuli ka arvestada sellega, et kaotuse korral tuleb maksta intressi.