Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Ringkonnakohus: EVEA 2018. a üldkoosoleku otsused on tühised

Ringkonnakohus: EVEA 2018. a üldkoosoleku otsused on tühised

Rubriik: EML

Tallinna Ringkonnakohus tegi 15.05.2020 otsuse, millega tuvastas EVEA 12. juuni 2018 kell 16.20 alanud üldkoosoleku otsuste tühisuse.

12. juunil 2018. a toimus EVEA üldkoosolek. Vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatele oli koosoleku ajaks määratud 12. juunil 2018 kell 15 ja kohaks Tallinn Tondi 1. Teates määrati koosolekule registreerimise ajaks 8. juuni 2018, selleks ajaks tuli esitada volituse alusel osalejate volikirjad.

H. Rits ja M. Kaas esitasid koosoleku alguses 43 täiendavat volikirja, mida registreerija Kristi Hundil polnud võimalik kontrollida. Nimelt puudus kostja liikmete nimekiri, sest nimekirja pidanud juhatuse liige R. Altmets esitas üldkoosolekule lahkumisavalduse.

EVEA president K. Kracht alustas koosolekut kell 15:25 ja püüdis välja selgitada seisukohad seoses volikirjade hilinenud esitamisega. Selle käigus avaldati:

  • hilinenult esitatud volikirju ei saa arvesse võtta ja kuna volikirjade kontrollimine võtab aega 1,5–2 t, siis tuleks koosolek edasi lükata,
  • koosolekut võib alustada, sest üldkoosolekul osalemine on iga liikme põhiõigus ja seda piirata ei ole õige;

EVEA president K. Kracht sedastas, et kuna pole võimalik piiritleda koosolekul osalejate ringi ja on tekkinud ületamatud vastuolud, siis jääb koosolek ära. Seejärel kell 15:55 lahkus 41 kostja liiget. K. Kracht koostas koosoleku protokolli.

Hiljem äriregistrile kannete tegemiseks esitatud dokumentidest ilmneb, et osa EVEA liikmeid alustas kell 16:20 uut koosolekut, võttis seal vastu otsused ning selle kohta koostasid J. Laanemägi ja L. Tõnnison protokolli.

Kaks EVEA liiget vaidlustasid viimase üldkoosoleku otsused ja palusid kohtul tuvastada nende tühisus.

Harju Maakohus jättis hagi rahuldamata, kuid Tallinna Ringkonnakohus oli hagejatega otsuste tühisuse osas ühel nõul. Riigikohus kassatsiooni menetlusse ei võtnud ning ringkonnakohtu otsus jõustus.

EVEA hilisem koosolek, mille otsuste tühisuse tuvastas ringkonnakohus, otsustas kutsuda tagasi senised volikogu liikmed ja EVEA president, määras volikogu liikmete arvuks 15, kinnitas uued volikogu liikmed, presidendi ja asepresidendid.

Tallinna Ringkonnakohus leidis, et kui MTÜ liikmete üldkoosolekul teatab koosoleku avanud ja seda seni juhtinud juhatuse liige, et koosolek jääb ära ja teatakse uue koosoleku aeg, siis tähendab see ühtlasi koosoleku lõpetamist.

Kohtus vaidlustatud otsused võeti vastu EVEA liikmete koosolekul, mis algas kell 16:20 ja mida ei olnud eelnevalt kokku kutsutud. Need otsused on tühised.

MTÜS § 24¹ lg 1 esimese lause kohaselt on MTÜ üldkoosoleku otsus tühine mh juhul, kui selle vastuvõtmisel rikuti üldkoosoleku kokkukutsumise korda. Kell 16:20 alanud koosolekut ei kutsutud kokku seaduses ja kostja põhikirjas ette nähtud korras. Järelikult on sellel koosolekul vastu võetud otsused tühised.

Seega, EVEA 2018. a 12. juunil kell 16.20 alanud koosoleku otsused on tühised.

Tutvu kohtuotsusega asjas nr 2-18-10309 Riigi Teataja andmebaasis: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=276003556