Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Riigikohus selgitas kohtukulude väljamõistmise põhimõtteid

Riigikohus selgitas kohtukulude väljamõistmise põhimõtteid

Rubriik: EML

Riigikohus tegi 15.11.2007 otsuse haldusasjas nr 3-3-1-58-07. Lisaks sellele, et otsuses selgitatakse viivistasu määramise aluseid, on otsus oluline kohtukulude väljamõistmise praktika kujundamisel.

Seni on kohtupraktikas segadust tekitanud tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 174 lg-s 3 sätestatu. Viidatud säte näeb ette, et „Posti- ja sidekulude tõendamiseks piisab avaldaja kinnitusest, et need kulud on kantud, kuid kohus võib nõuda nende tõendamist ka muul viisil. Käibemaksusumma tõendamiseks piisab avaldaja kinnitusest, et ta ei saa tekkinud kuludelt käibemaksu tagasi arvestada.“ Kolleegium on seisukohal, et menetluskulu tuleb välja mõista koos arvel märgitud käibemaksuga. Halduskohus ei saa kohtuasja läbivaatamisel võtta siduvat seisukohta selles, kas menetluskulu kandnud isikul on õigus sisendkäibemaksu täielikult või osaliselt maha arvata. Kui ettevõtjale mõistetakse välja kohtukulud koos käibemaksuga, siis peab ta vastavalt KMS § 29 lg-le 7 korrigeerima varem maha arvatud sisendkäibemaksu. Kuigi KMS § 29 lg 7 ei nimeta otseselt korrigeerimise alusena seda, et kolmas isik tasub ettevõtja eest tema kulutuse, on see tuletatav § 29 lg-st 1 ning §-st 31. Kulutuse hüvitamisel langevad ära sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olnud asjaolud. Tutvu Riigikohtu otsusega: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-58-07