Riigikohus: kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Riigikohus: kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Siim Mägi kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks regulatsiooni, mis ei võimalda isikul vaidlustada kohtumäärust, millega antakse maksuhaldurile luba ennetava tõkendina arestida sellele isikule kuuluv vara enne maksunõude määramist.

Riigikohus leidis, et maksuhalduri poolt ennetava tõkendi kohaldamise loa osas tehtud kohtumääruse peale edasikaebeõiguse puudumine riivab põhiseaduse § 24 lõikes 5 sätestatud põhiõigust ja see piirang ei ole õigustatud. Riigikohus rõhutas põhimõtet, et isiku põhiõigusi sätestavaid norme tuleb tõlgendada laiendavalt tagamaks nende lünkadeta kaitse (vaata kohtuasjad nr 3-3-1-28-11 ja nr 3-4-1-18-11).Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/article/2011/11/24/riigikohus_kaebeoiguse_piiramine_on_pohiseadusega_vastuolus