Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Raamatupidamise seadust muudetakse

Raamatupidamise seadust muudetakse

Rubriik: EML

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile raamatupidamise seaduse ja tarbijakaitse seaduse eelnõu. Muudatused plaanitakse jõustada juba 1.02.2016. a.

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et raamatupidamise seaduse nõuded algdokumendile ja selle säilitamisele on suuresti püsinud muutumatuna 13 aastat. Eelnõuga muudetakse nõudeid algdokumendile ja sätestatakse regulatsioon, mis toetab kasutaja- ja loodussõbralikku ning aja- ja töömahu säästlikku paberivaba raamatupidamise kasutamist. Eelnõu eesmärgiks on kehtestada e-majanduse arengut toetav regulatsioon. Eelnõuga muudetakse algdokumendi senist käsitlust. Eelnõu kohaselt on algdokument üldjuhul masinloetav. Algdokument võib olla muus püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui raamatupidamiskohustuslasel ei ole algdokumendi masinloetavalt käitlemise võimalust ja selle võimaluse loomine nõuab temalt ebaproportsionaalselt suuri kulutusi või pingutusi. Eelnõuga muudetakse algdokumendi nõudeid. Eelnõu kohaselt on algdokumendil üksnes kolm (kehtivas seaduses kaheksa) kohustuslikku sisunõuet. Algdokument peab sisaldama vähemalt: majandustehingu aega, majanduslikku sisu ning tehingu arvnäitajaid. Sisunõuete muutmine ei vähenda algdokumendi tõendiväärtust. Eelnõuga kehtestatakse algdokumendi sisule üldine nõue, mille kohaselt peab algdokumendi sisu olema piisav kompetentsele ja sõltumatule osapoolele raamatupidamiskohustuslase tehtud majandustehingu toimumise ja tõepärasuse tõendamiseks. Senise algdokumendi allkirjastamisnõude asemel kehtestatakse raamatupidamiskohustuslasele majandustehingu toimumise kinnitamise nõue. Raamatupidamiskohustuslane peab tegema tehingu kirjendamiseks kinnitusmärke, millega ta kinnitab algdokumendil kajastatud majandustehingu toimumist ja asjaolude tõepärasust. Kinnitusmärge peab sisaldama vähemalt kinnituse andja nime ja allkirja ning selle andmise kuupäeva. Kinnitusmärge ei pea sisaldama allkirja, kui kinnitus antakse dokumendi menetlemiseks ette nähtud elektroonilises keskkonnas ning võimalik on tuvastada kinnituse andjat ja andmise aega. Samuti peab elektroonilises keskkonnas antud kinnitusmärge olema seotud algdokumendiga viisil, mis välistab võimaluse tuvastamatult teha algdokumendis muudatusi. Eelnõus sätestatakse masinloetavate arvetega ehk e-arvetega arveldamise kohustus avaliku sektoriga arveldamisel. Kui kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel esitatakse arve riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või raamatupidamiskohustuslasele, kelle üle eelnimetatutel on otseselt või kaudselt valitsev või oluline mõju, peab see vastama masinloetava algdokumendi juhendile. Eelnõu kohaselt kehtestab masinloetava algdokumendi juhendi valdkonna eest vastutav minister määrusega. Eelnõu planeeritakse seadusena jõustada 2016. aasta 1. veebruaril.Tutvu eelnõuga siit.Tutvu seletuskirjaga siit.