Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Õiguskantsler ei menetle EML avaldust müügimaksu osas

Õiguskantsler ei menetle EML avaldust müügimaksu osas

Rubriik: EML

Õiguskantsler edastas EML-ile oma vastuse, milles teatas, et ei menetle EML poolt esitatud avaldust, milles taotleti Tallinna müügimaksu määruse põhiseadusele vastavuse kontrollimist. Loe EML avaldust siit. Järgneb õiguskantsleri vastus:

Hr. Lasse LehisEesti Maksumaksjate Liit info@maksumaksjad.ee Teie 16.02.2010 nr 15 Meie 24.03.2010 nr 6-4/100447/1001632 Selgitus avalduse menetlusse võtmata jätmise kohta Lugupeetud härra Lehis Tänan Teid pöördumise eest, milles palute kontrollida kohalike maksude seaduse § 8 ja Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määruse nr 45 „Müügimaks Tallinnas“ kooskõla põhiseaduse §-st 10 tuleneva õiguskindluse põhimõttega ja põhiseaduse §-st 11 tuleneva proportsionaalsuse põhimõttega.

Kahjuks pean Teile teatama, et ma ei pea võimalikuks Teie pöördumise alusel menetlust alustada. Seda põhjusel, et jõudsin tõstatatud probleeme vaagides järeldusele, et müügimaksu määruse jõustumisel on maksumaksjal efektiivsem oma õigusi kaitsta individuaalse vaidluse lahendamise käigus kohtumenetluses. Õiguskindluse põhimõtte rikkumist on võimalik tõhusamalt kontrollida konkreetse üksikjuhtumi pinnalt. Lisaks Teie kirjas tõstatatud probleemidele tõusetub küsimus ka müügimaksu kooskõlast Euroopa Liidu õigusega, täpsemalt direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikliga 401.

Mul puudub vastavalt õiguskantsleri seadusele ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadusele pädevus taotleda Riigikohtult seaduse kehtetuks tunnistamist põhjusel, et see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega.[1] Müügimaksu Euroopa Liidu õigusele vastavuse kontrollimist on samuti võimalik taotleda konkreetse kohtuvaidluse raames. Eeltoodud põhjustel otsustasin jätta Teie avalduse alusel menetluse alustamata. Tänan Teid veel kord pöördumise eest. Austusega /allkirjastatud digitaalselt/ Indrek Teder 1.

RKÜKo 19.04.2005 nr. 3-4-1-1-05, p. 49.