MTÜ-d peavad 1. juuliks esitama oma tulude aruanded

MTÜ-d peavad 1. juuliks esitama oma tulude aruanded

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevad ühingud peavad 1. juuliks esitama maksuhaldurile 2010. aasta kohta deklaratsiooni vormi INF 9.

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioonis INF 9 kajastatakse kõik ühingu saadud tulud, samuti nende tulude kasutamine. Vorm INF 9 tuleb esitada ka juhul, kui kingitusi ega annetusi saadud ei ole. Erandiks on esialgu usulised ühendused, kes ei pea 2010. aasta kohta veel vormi INF 9 täitma. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris olevad ühingud peavad eelmise majandusaasta aruande esitama 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Kui majandusaasta lõppes 31. detsembril 2010, siis on tähtaeg 1. juuli 2011. Eeltoodud nõuete mittetäitmisel on maksuhalduril õigus algatada ühingu nimekirjast kustutamine.Veel tuletab maksuhaldur meelde, et taotluste esitamise tähtaeg tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja saamiseks on 15. juuli. Muutunud on ka taotluste esitamise kord – on kehtestatud kaks taotluse vormi: TMIN mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ja TMIN-K usulistele ühendustele.Nõuded nimekirja taotlejatele ja taotluse vormid asuvad Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel www.emta.ee rubriigis Ärikliendile – mittetulundusühingule. Uued usulised ühendused (kirikud, kogudused, koguduste liidud, kloostrid), mis on loodud alates 1. jaanuarist 2011, peavad soovi korral taotlema nimekirja kandmist, sest nimekirjast tulenevad soodustused automaatselt neile enam ei laiene. Nimekirjas teeb valitsus muudatusi kaks korda aastas, 1. jaanuaril ja 1. juulil.Selleks, et taotleja saaks nimekirja, tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et ühing peab tegutsema nii avalikes huvides kui ka olema heategevuslik. Heategevuslikult tegutsemine tähendab seda, et ühing pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvale isikule toetust. Sihtgrupiks võivad olla isikud või tegevus, kus vajatakse heategevuslikku abi, kuna ise ei saada mingil põhjusel hakkama või ollakse teistega võrreldes ebavõrdsemas olukorras. Avalikes huvides tegutseb ühing, kui selle eesmärgid on seotud ühiskonna üldiste huvidega, mitte kitsa ringi isikute või liikmete üksikhuvidega.Nimekirja ei saa kuuluda ühing, millel on ajatamata maksuvõlg või on jäetud esitamata majandusaasta aruanne ja/või nõutud maksudeklaratsioonid. Samuti ühingud, kus tegeletakse sihtrühma kuuluvate isikute kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega.Näiteks spordiklubi, kuhu kuuluvad ühe äriühingu töötajad ja nende perekonnaliikmed, ei tegutse avalikes huvides ja ei ole tegemist ka abi vajavate isikute heategevusliku toetamisega. Seevastu, kui on loodud puuetega inimestele spordiklubi, millega saavad liituda kõik vastava puudega soovijad, siis on täidetud nii avalikes huvides tegutsemise kui ka heategevuse nõue.Kui ühingu tegevus seisneb ürituste (kontserdid, võistlused jms) korraldamises, siis üldjuhul puudub heategevus ja avalik huvi. Kui on aga loodud ühing, kus tegeletakse koorilaulu ja koorikultuuri arendamisega ning lauljad ei ole professionaalid ja selle tegevuse tulemusel antakse ka mõni kontsert, siis oleks täidetud nii avalikes huvides kui ka heategevusliku tegutsemise nõue. Täpsemat infot saab küsida maksuhaldurilt telefonil 880 0812MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=30578&tpl=1026