iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MTA uued seisukohad – päritud vara võõrandamisel saadud kasu maksustamine

MTA uued seisukohad – päritud vara võõrandamisel saadud kasu maksustamine

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet avaldas 16.06.2014. a oma kodulehel uue seisukoha, milles taandutakse oma varasemast positsioonist. Küsimus puudutab pärandina saadud vara maksustamist. Kui seni oli MTA seisukohal, et omandireformi käigus tagastatud maa pärijale ei läinud üle maksuvabastuse alus, mis on sätestatud tulumaksuseaduse § 15 lg 4 p-s 5, kuivõrd see oli ameti seisukoha kohaselt suunatud üksnes isikule, kes omandireformi tulemusel maa omandas, siis uus seisukoht kinnitab, et vastav maksuvabastuse alus ei ole seotud pärandaja isikuga ning ka pärija saab seda maksuvabastust rakendada.

Seega on MTA seisukoht tunnustanud EML seisukohta, vt Lasse Lehise artiklit siit.Järgneb uus juhend (http://www.emta.ee/index.php?id=35147):Päritud vara võõrandamisel saadud kasu maksustamine (täiendatud 16.06.2014) Käesolev selgitus puudutab tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 38 lg 1 kohaldamise võimalust olukorras, kus maksumaksja võõrandab pärimise teel saadud vara.Selgituse eesmärgiks on välja tuua Riigikohtu 12.02.2014 otsuse nr 3-3-1-97-131 seisukohtade mõju maksuhalduri praktikale, mis puudutab pärimise teel saadud vara võõrandamise maksustamist.Maksustamise praktika enne Riigikohtu otsust nr 3-3-1-97-13 Maksuhaldur lähtus seni praktikas pärandvara võõrandamisest saadu kasu maksustamisel asjaolust, et pärandvara saaja jaoks on soetamismaksumus null, st pärandvara müüjal ei ole võimalik kasu arvestamisel maha arvata pärandaja poolt pärandvara soetamisel tehtud kulusid (TuMS § 38 lg 1 näeb ette ainult maksumaksja enda poolt tehtud kulutuste arvessevõtmise2, 3).Näiteks olukorras kus isik võõrandas pärandina saadud kinnistu, loeti soetamismaksumuseks null ning kasu arvestati müügihinna ja soetamismaksumuse vahena, millest lubati maha arvata ka pärandvara vastuvõtmisega seotud kulud (nt riigilõiv, notaritasud).Riigikohtu otsusest tulenevad seisukohad Riigikohus asub oma lahendis seisukohale, et õigus vähendada vara võõrandamisest saadud kasu sama vara soetamismaksumuse võrra on tavaline varaline õigus, mis ei ole pärandaja isikuga lahutamatult seotud. Maksuõiguses puudub erisäte, mis välistaks soetusmaksumuse mahaarvamise õiguse ülemineku pärijale. Võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt tuleb pärijat maksustada sama­moodi nagu oleks maksustatud pärandajat, kui too oleks oma eluajal korteri võõrandanud.4Pärimisseaduse (edaspidi PärS) § 130 lg 1 kohaselt lähevad pärandi vastuvõtmisega pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.Riigikohus selgitab, et pärandaja isikuga lahutamatult seotud õiguslik tagajärg, mis ei ole pärijale ülekantav, on näiteks TuMS § 15 lg 5 punktis 1 sisalduv maksuvabastuse tingimus, et maksumaksja peab elamut või korterit kasutama kuni võõrandamiseni eluruumina. Kui pärija asub pärandina saadud kinnisasja kasutama viisil, mis ei vasta elukohana kasutamise tingimustele, siis kaotab ta õiguse seda kinnisasja maksuvabalt võõrandada.

Sel juhul toimub maksustamine sama­moodi nagu oleks toimunud siis, kui pärandaja oleks lõpetanud kinnisasja kasutamise elukohana. Isikuga lahutamatult seotud õigusega on tegemist ka siis, kui tulumaksuvabastus on antud ainult residendist füüsilisele isikule, kuid pärijaks on mitteresident või juriidiline isik.5Riigikohus selgitab ka kinke ja pärandi teel saadud vara maksustamise erisusi. Kinke puhul on tegemist võõrandamistehinguga, mille tulemusena tekib võõrandajal kahju ning omandaja jaoks on vara soetamismaksumus null. Kinkelepingu korral ei saa kinkija soetamismaksumus kingisaajale üle minna, sest soetamismaksumuse mahaarvamise õigus lakkab võõrandamistehingu tulemusena olemast ja asendub kahjuga, mida kinkija saab arvestada väärtpaberitehingu korral TuMS §‑s 39 sätestatud tingimustel.

Pärandamine ei kujuta endast võõrandamist pärandaja jaoks ega soetamist pärija jaoks, vaid olemasoleva omandisuhte osaline asendub teise isikuga.6Kohtuotsuses on asutud seisukohale, et vara ostuhinda ja ostuga seotud kulusid tõendavad dokumendid tuleb esitada maksumaksjal. Pärandi vormistamise kulud tuleb liita soetusmaksumusele, sest nende kulude kandmine on pärandina saadud asja võõrandamiseks vajalik ja vältimatu.7Maksuhalduri praktika pärandvara võõrandamise maksustamisel pärast Riigikohtu otsustRiigikohtu otsuses toodud asjaolusid arvesse võttes lähtub maksuhaldur pärandvara võõrandamisel saadud kasu maksustamisel edaspidi asjaolust, et pärandamine ei kujuta endast võõrandamist pärandaja jaoks ega ka soetamist pärija jaoks, vaid olemasoleva omandisuhte osaline asendub teise isikuga.Eeltoodust tulenevalt on maksukohustuslasel õigus pärandvara võõrandamisel maha arvata nii võõrandamisega seotud kulud kui ka soetamismaksumus (TuMS § 38 lg 1).Näiteks kui maksumaksja võõrandab pärandina saadud kinnistu ja esitab maksuhaldurile ka dokumentaalse tõendi pärandaja poolt kinnisasja soetamisel tehtud kulu kohta, siis loeb maksuhaldur kasu arvestamisel soetamismaksumuseks pärandaja poolt tasutud kulutuse (nt ostusumma). Lisaks saab pärija soetamismaksumusele liita ka pärandi vormistamise kulud. Mahaarvatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

Kulusid tõendavate dokumentide esitamise kohustus on maksumaksjal (pärijal).
TuMS § 15 lg 4 p 5 sõnastuse kohaselt ei maksustata tulumaksuga tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest. Maksuhalduri hinnangul toetab TuMS § 15 lg 4 sõnastus pärija suhtes maksuvabastuse rakendumist ja seda põhjusel, et viidatud sätte p 5 ei sea maksuvabastuse saamist sõltuvusse konkreetsest isikust, vaid lähtub üksnes maa omandamise viisist. Seega võib asuda seisukohale, et maksuvabastus rakendub omandireformi käigus tagastatud maa esmavõõrandamisel. Kuna Riigikohtu suuniste kohaselt ei kujuta pärimine endast võõrandamistehingut, vaid tegemist on seadusest tuleneva õiglusjärglusega, laienebki maksuvabastus isikule, kes omandireformi käigus tagastatud maa esmakordselt võõrandab ning tegemist ei ole maksuhalduri hinnangul pärandaja isikuga lahutamatult seotud varalise õigusega.Maksuhaldur on seisukohal, et TuMS § 15 lg 5 punktides 2,3 ja 5 sätestatud maksuvabastused ei lähe pärijale üle, kuna maksuhalduri hinnangul on tegemist pärandaja isikuga lahutamatult seotud õigusega.

Nimetatud seadusesätted vabastavad vara võõrandamisel tulumaksukohustusest üksnes selle isiku, kelle omandisse on omandireformi käigus, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või ostueesõigusega erastamise teel vara läinud. Seega on maksuvabastuse kohaldamise tingimuseks selgelt asjaolu, kuidas vara maksumaksja omandisse on läinud. Kuna pärija saab TuMS § 15 lg 5 punktides 2,3 ja 5 nimetatud vara pärimismenetluse teel, siis pärijale vara võõrandamisel eelnimetatud maksuvabastused ei laiene, sest tema omandisse ei ole vara läinud TuMS § 15 lg 5 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud viisil.Kinkelepinguga võõrandatud vara korral maksustamise praktika ei muutu ning lähtutakse põhimõttest, et vara soetamismaksumus on null.Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda fyysisikemta dot eeVeebruar 2013 [1] Riigikohtu halduskolleegium 12.02.2014 otsus nr 3-3-1-97-13. Arvutivõrgus kättesaadav siit [2] L.Lehis.

Maksuõigus, 3. täiendatud ja muudetud trükk (2012),lk 187[3] L.Lehis. Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne, lk 669.[4] Riigikohtu halduskolleegium 12.02.2014 otsus nr 3-3-1-97-13 p 10[5] Riigikohtu halduskolleegium 12.02.2014 otsus nr 3-3-1-97-13 p 11[6] Riigikohtu halduskolleegium 12.02.2014 otsus nr 3-3-1-97-13 p 12[7] Riigikohtu halduskolleegium 12.02.2014 otsus nr 3-3-1-97-13 p 14Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus