MTA elektrooniline kliendileht on tänasest kättesaadav

MTA elektrooniline kliendileht on tänasest kättesaadav

Rubriik: MTA

Alates tänasest hakkab kvartaalselt ilmuma Maksu- ja Tolliameti elektrooniline kliendileht, millega on võimalus tutvuda ameti koduleheküljel internetis (http://www.emta.ee/?id=22436).

“Kliendilehe näol on meil tegemist uue kokkuvõtva suhtluskanaliga, mis tagab klientide parema informeerituse maksu- ja tollimaastiku viimaste arengutega,” selgitas MTA peadirektori asetäitja Dmitri Jegorov. Kliendikeskse teenindusorganisatsioonina jälgib maksuhaldur klientide rahulolu pakutavate teenuste ja koolitustega. Rahuloluküsitlusest on selgunud, et kuigi üldiselt on kliendid maksuhalduri teeninduse ja informeerimisega igati rahul, on nõrgema hinnangu osaliseks saanud ennetav informeerimine õigusaktide muudatustest. “Sellest faktist sündiski idee hakata välja andma regulaarset kliendilehte, mis võtab kokku kõik olulisemad uudised ja edastab infot eelseisvatest muudatustest,” rõhutas Jegorov lehe vajalikkust. “Kliendilehe kaudu üritame tagada, et sellega regulaarselt tutvuvad maksumaksjad on oma maksukohustustest edaspidi paremini informeeritud,” lisas Jegorov. Kuivõrd MTA kodulehel on erinevat infot suures koguses ning klientidel võib osutuda keeruliseks vajaliku info leidmine, koondab kliendileht aktuaalsema ja olulisema info neli korda aastas kokku kergesti jälgitavasse ja lugejasõbralikku formaati. Lugejatele on avatud ka kommenteerimisvõimalus. Kliendileht asub aadressil http://www.emta.ee/?id=22436, viide uuele infokanalile asub MTA kodulehe (www.emta.ee) vasakus tulbas. Kliendilehe esimeses numbris: Järgmisel aastal jõustub maksukorralduse seaduses uus normikogum, mis reguleerib maksuhalduri juhiste andmist ja aitab maandada maksumaksja maksuriske. Alates 1. jaanuarist 2008 annab MTA eelotsusega maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta. MTA juriidilise osakonna juhataja Riho Roopõld selgitab põgusalt uue regulatsiooni olemust ja rõhutab aspekte, mida eelotsuse taotlemisel oleks kohane silmas pidada. Alates 1. jaanuarist 2008 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis võimaldab teatud tingimustele vastavatel ettevõtjatel kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt käibemaksu arvestada käibedeklaratsiooni alusel. Seadusemuudatust tutvustab MTA kaudsete maksude talituse peaspetsialist Marge Bötker. Senises kohtupraktikas ei ole harvad olukorrad, kus üks menetlusosaline püüab protsessi pahatahtlikult venitada, jättes kohtuistungile ilmumata ja esitades oma puudumise põhjenduseks arstitõendeid. Selline käitumine on vastuolus kohtumenetluse põhimõtete ja eesmärkidega ning koormab põhjendamatult kohtu ja ka teise menetlusosalise – kes sooviksid asja kiiret ja võimalikult väikeste kuludega menetlemist – ressursse. Põhjendamatu venitamine võib kohtus viia nii poole trahvimiseni kui ka kaebuse läbivaatamata jätmiseni, näitab kohtupraktika põhjal MTA juriidilise osakonna peajurist Katrin Rehemägi. Elusloodusega kauplemise piiranguid Euroopa Liidus tutvustab MTA tollikontrolliosakonna peaspetsialist Elika Brosman. Välismaal reisides tasub suveniiride soetamist hoolikalt kaaluda, eriti kui tegemist on loodusliku meenega, mis võib olla rahvusvahelise looma- ja taimeliikidega kauplemise konventsiooni kaitse all. Kui tuua reisilt ilma eriloata kaasa kaitsealuseid loomi, taimi või nendest valmistatud tooteid, võib see maksma minna rohkem kui terve puhkus. Maksumaksjate pretensioonid, tähelepanekud, arvamused ja ettepanekud on väärtuslik tagasiside, millest saadud info aitab täiustada maksuhalduri töökorraldust, tõsta teeninduskvaliteeti ja parandada avalikke teenuseid. Kuidas klientide kirjalikke või suulisi pöördumisi MTA siseselt menetletakse, tutvustab MTA teenindusosakonna peaspetsialist Elveli Randma. Näiteks on Maksu-ja Tolliamet saanud viimasel ajal kliendikirju, milles kurdetakse postisaadetiste tollivormistuse probleemide üle. Kliendid pole rahul postisaadetiste kinnipidamise ja maksustamisega. Kliendileht tuletab meelde, milliseid asjaolusid peaks silmas pidama postisaadetiste puhul, mis saabuvad väljastpoolt Euroopa Liitu. 1. juulil 2007 jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, mis lubab maksuhalduril kustutada maksukohustuslaste registrist füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega. MTA kontrolliosakonna kontrollitalituse pearevident Marika Suvi tuletab meelde FIE-na tegutsemise põhitõdesid, millest lähtudes maksuhaldur on hakanud FIE-de registrit korrastama. Tolli poolt kasutusele võetud automaatse numbrituvastussüsteemi tööpõhimõtteid ja võimalusi tutvustab MTA peaspetsialist meediasuhete alal Priit Rum. Uus numbrituvastussüsteem võimaldab automaatselt registreerida kõik idapiiri ületavad sõidukid. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=22497&tpl=1026