MTA: 1. veebruaril võetakse kasutusele SUMDEC ja TERM süsteemid

MTA: 1. veebruaril võetakse kasutusele SUMDEC ja TERM süsteemid

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet annab teada, et alates 1. veebruarist 2008 rakendub uus tolli ülddeklaratsioonide töötlemise süsteem SUMDEC. SUMDEC on veebipõhine sisenemisdeklaratsioonide (SD-de) töötlemise süsteem, kus registreeritakse ning menetletakse kliendi poolt esitatud SD-d. Süsteem on mõeldud Euroopa Liidu tolliterritooriumile maanteeteetranspordiga sisenevate kaupade ülddeklaratsioonide vastuvõtmiseks ja saadud andmete põhjal riskianalüüsi teostamiseks. Uus süsteem vahetab välja praegu kasutusel oleva sisenemisdeklaratsioonide töötlemise mooduli süsteemis ASYCUDA.

SUMDEC-iga on liidestatud veebipõhine ladustamisteadete töötlemise süsteem TERM, milles registreeritakse ning menetletakse kliendi poolt esitatud ladustamisteated. Süsteem võimaldab tollil pidada arvestust kauba ajutise ladustamise ja järgnevate tolliprotseduuride rakendamise üle. Senise korra kohaselt esitas ladustaja kauba ajutisel ladustamisel tollile vastava teate paberil, millel oli tolliterminali pidaja kinnitus. Uue regulatsiooni kohaselt toimub teate esitamine tolliterminali või hoiukoha pidaja poolt ning tolli heakskiidu saamine elektroonselt andmetöötlussüsteemi TERM vahendusel. Maksu- ja Tolliamet juhib klientide tähelepanu asjaolule, et üleminek ASYCUDA-lt uuele süsteemile toimub 31. jaanuaril kell 21.00, mil suletakse SD-de töötlemise kliendimoodul. Alates eelpool nimetatud ajast ei ole klientidel enam võimalik esitada SD-sid andmetöötlussüsteemis ASYCUDA. Kõik ASYCUDA-s enne 31. jaanuari kella 21.00 registreeritud ja aktsepteeritud SD-d menetletakse tolli poolt vastavalt kehtivale korrale lõpuni. SD-sid, mis on ASYCUDA-s aktsepteeritud võib tolliterritooriumile sisenemisel või tolliterminalist lähetamisel tollile veo alustamiseks esitada kuni 15. veebruarini 2008. a. Kõik SD-d, mille alusel kaup selle aja jooksul sisenemistolliasutusse saabunud ei ole, kustutatakse süsteemis automaatselt. Neljapäeva öösel vastu reedet, s.o 1. veebruaril kell 00.00 rakendub uus sisenemisdeklaratsioonide töötlemise süsteem SUMDEC ja ladustamisteadete töötlemise süsteem TERM. Uute süsteemide kasutamiseks on klientidel vaja taotleda vastavad kasutajaõigused, mille kohta on võimalik lisainformatsiooni saada ameti kodulehelt. Kui Maksu- ja Tolliameti klient ei saa alates 1. veebruarist kasutada SUMDEC-i ja TERM-i rakendusi süsteemide tehniliste tõrgete või protseduuriliste (funktsionaalsete) probleemide tõttu, siis tuleb pöörduda e-posti aadressile sumdec@emta.ee . Süsteemi tõrke korral on vajalik lisaks oma kontaktandmetele (kasutajanimi ja telefoninumber, ettevõtte nimi, registreerimiskood) saata võimalikult täpne veateate kirjeldus (missuguses süteemis töötati; missuguse tegevuse käigus viga tekkis; töödeldava deklaratsiooni viitenumber või aktsepteerimise number; missuguse veateate süsteem väljastas; lisada võimalikult täpne tekst või ekraanikoopia, kus veateade näha on). Vajadusel võetakse tõrkeolukorra tekketingimuste täpsustamiseks kasutajaga täiendavalt ühendust. Kirjadele, milles on teavitatud süsteemi tehnilistest tõrgetest ning mille tõttu ei ole kliendil võimalik jätkata deklaratsiooni sisestamist või edastamist, vastatakse operatiivselt esimesel võimalusel. Kirjadele, milles esitatud probleem ei sega edasist süsteemi kasutamist, vastatakse mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23589&tpl=1026