Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Mitteresidendile makstud intressi deklaratsiooni esitamisest

Mitteresidendile makstud intressi deklaratsiooni esitamisest

Rubriik: MTA

Rahandusministri määrusega on mitteresidendile makstud intressi deklaratsioonile kehtestatud vorm INF 12. Intressideklaratsiooni esitamise tähtaeg on 10. aprillil.

Intressideklaratsiooni hakkavad esitama Eesti residendist juriidilised isikud, Eestis püsivat tegevuskohta omavad mitteresidendid, Eesti riigi või kohaliku omavalitsusüksuse asutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad.Intressideklaratsiooni kohustus on eelnimetatud isikutel juhul, kui nad on perioodil 01. juulist 2005 – 31. detsembrini 2005 maksnud intressi Euroopa Liidu teises liikmesriigis, Guernsey, Jersey või Mani saarel, Arubal, Hollandi Antillidel, Briti Neitsisaarte asumaal või Montserrati asumaal elavatele füüsilistele isikutele.Intressideklaratsioon esitatakse ka juhul, kui intressi on makstud eelloetletud riikides või territooriumitel elava füüsilise isiku kasuks teises liikmesriigis või sellisel territooriumil asutatud juriidilise isiku staatuseta isikuteühendusele või varakogumile.Intressideklaratsioon esitatakse kord aastas, väljamakse aastale järgneva aasta 10. aprilliks. Seega on 2005. aastal tehtud intressi väljamaksete deklareerimise tähtaeg 10. aprill 2006. Intressideklaratsiooni on võimalik esitada paberkandjal ja elektroonselt (alates 10 reast kohustuslik). Paberkandjal esitamiseks kasutatakse Maksu- ja Tolliameti kodulehelt väljaprinditud vormi INF 12. Kui deklaratsiooni esitajal puudub võimalus deklaratsiooni väljaprintimiseks, võib sellel eesmärgil pöörduda Maksu- ja Tolliameti piirkondliku keskuse poole.E-Maksuametis vormi esitamise võimalikuks saamisest teavitab Maksu- ja Tolliamet eraldi teatena oma veebilehel.Intressideklaratsiooni kehtestamise otseseks ajendiks on Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ ning sellest tulenevad kohustused. Nimelt on direktiivi eesmärgiks võimaldada riikidevahelise infovahetuse tulemusena intresside maksustamine intressi saaja residendiriigis. Kuna Eestis siiani maksumaksjatel kohustust informatsiooni intressi väljamaksete kohta maksuhaldurile esitada ei olnud, siis kehtestatigi direktiivi täitmiseks uus vorm, millega teavet esitatakse.Aasta 2005 kohta esitatakse intressideklaratsioonis teavet vaid väljamaksete kohta, mis oma sisult kuuluvad tulumaksuseaduse § 17 g-s 1 sätestatud intressi mõiste alla, s.o laenult, väärtpaberilt, liisingult või muult võlakohustuselt saadud intress, sealhulgas võlakohustuselt arvutatud summad, mille võrra esialgset võlakohustust suurendatakse. Makse hilinemise või kohustuse muu rikkumise korral makstavaid summasid intressina ei käsitata. Kohustuslik on 2005. aasta kohta esitatavas deklaratsioonis märkida vaid intressi väljamaksed, mis on tehtud perioodil 1.07.2005-31.12.2005.Alates 2007. aastal (2006. aastal tehtud intressiväljamaksete kohta) esitatavast deklaratsioonist laieneb tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt deklaratsiooni esitajate ring, intressi mõiste ning intressi saajate ring. Rõhutada tuleb siinkohal siiski, et tegemist on eelnõuga ning ei ole teada, kas ja millal see jõustub.Intressideklaratsioon on kehtestatud Rahandusministri 20.02.2006 määrusega nr 13 (RTL, 07.03.2006, 22, 380) ning tulumaksuseaduse § 57² lg 5 alusel. Lisainfot intressideklaratsiooni kohta on võimalik lugeda rahandusministeeriumi veebilehelt (http://www.fin.ee/index.php?id=12959) ja Maksu- ja Tolliameti veebilehelt (www.emta.ee).Mairi LaaneMTA maksude osakonna peaspetsialist